herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.


UCHWAŁA NR ............ PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .......... 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1, 2, 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2000 Nr 61 poz. 709) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość diety miesięcznej radnym powiatu:

  1. przewodniczącemu rady w wysokości 100%

  2. wiceprzewodniczącemu rady w wysokości 70%

  3. przewodniczącemu komisji w wysokości 70%

  4. wiceprzewodniczącemu komisji w wysokości 65 %

  5. członkom zarządu w wysokości 85%

  6. radnym w wysokości 60%

- 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.)

§ 2. Kwota bazowa określona w ustawie budżetowej na 2006 rok będzie obowiązywała przez cały okres trwania obecnej kadencji Rady Powiatu.

§ 3. Za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji, komisji lub zarządu wysokość należnej diety będzie pomniejszona o 10%.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/190/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej wynosi 2.590,11 zł. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu § 3 pkt 2 określa do 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, w którym to przedziale mieści się Powiat Myśliborski, co stanowi kwotę 2.201,59 zł. Od tej kwoty będą naliczane miesięcznie diety radnych według procentowych wskaźników wymienionych w § 1 niniejszej uchwały. Zwiększone kwoty diet dla radnych rekompensują koszty dojazdów na obrady sesji, posiedzenia komisji i zarządu, których wypłaty zaniechano w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 66 poz. 799 z póżn. zm.)

Przygotowała:

Małgorzata Jakóbowska

Inspektor Wydziału Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Przygotowała:

Małgorzata Jakóbowska

Inspektor Wydziału Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-01-2007 16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2007 16:14