herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 6/10/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2007


UCHWAŁA NR 6/10/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2007.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% w/w opłaty.

§ 2. 1. Ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:

 1. studia podyplomowe,

 2. kursy kwalifikacyjne,

 3. kursy, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe.

2. Ustala się specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane:

 1. języki obce,

 2. terapia dzieci z zaburzeniami zachowania,

 3. terapia uzależnień,

 4. informatyka i technologia informacyjna,

 5. wiedza o kulturze,

 6. przysposobienie obronne,

 7. doradztwo i poradnictwo zawodowe,

 8. oligofrenopedagogika,

 9. tyflodydaktyka,

 10. przedmioty zawodowe niezbędne dla przyszłych kierunków kształcenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...........................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...........................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-01-2007 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2007 14:53