herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/26/06 w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej


UCHWAŁA Nr III/26/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 stycznia 2003r. (Dz.Urz. Woj. Zachpom. z 2003r. Nr 111 poz.1868 z późn.zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. 1. Rada Powiatu w Myśliborzu wyraża głębokie zaniepokojenie projektem zmiany struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu apelujemy o zapewnienie możliwości funkcjonowania na naszym terenie dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i w Dębnie.

3. Pełna treść stanowiska Rady Powiatu w Myśliborzu w kwestii planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej ujęta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Załącznik

do uchwały Nr III/ 26/2006

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 20 grudnia 2006 roku

Stanowisko Rady Powiatu w Myśliborzu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej przystąpiono w poszczególnych województwach do zmian w strukturze organizacyjnej jednostek. Pociąga to za sobą zmiany w wielkości etatów. Wiadomo nam, że ideą tych zmian jest skierowanie dodatkowych etatów do komend powiatowych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Takie działania podjęto np. w województwie lubuskim i wielkopolskim i w odniesieniu do nich można stwierdzić, że pokrywają się one zarówno z oczekiwaniami społeczeństwa, jak i opiniami najbardziej zainteresowanych - czyli strażaków. Natomiast działania podejmowane w województwie zachodniopomorskim budzą nasze najwyższe zaniepokojenie ­odbiegają bowiem, w naszym przekonaniu, od treści w/w Rozporządzenia oraz nie przystają do działań podejmowanych w ościennych województwach.

1. W § 6 Rozporządzenia znajduje się zapis, iż "przy naliczaniu etatów strażaków dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąży się do osiągnięcia na obszarze województwa 1 etatu strażaka na 1000 stałych mieszkańców w województwie". Z posiadanych informacji wynika, iż w województwie zachodniopomorskim komendant wojewódzki przyjął powyższy wskaźnik dla obszaru powiatu. W efekcie, stosowanie tego wskaźnika w odniesieniu jedynie do obszaru powiatu myśliborskiego, jest dla naszych jednostek - w Dębnie i w Myśliborzu­ niekorzystne. Powstaje bowiem złudne wrażenie nadmiernej liczby zatrudnionych na etatach strażaków. Natomiast w skali całego województwa zjawisko przekroczenia poziomu etatów nie występuje.

Konsekwencją stosowania wskaźnika jedynie w odniesieniu do powiatu stało się zalecenie dla Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu zredukowania liczby etatów o 3. Natomiast skutek dla jednostki PSP w Dębnie to redukcja aż o 6 etatów i obniżenie statusu do poziomu posterunku.

Nieodzowne jest podkreślenie, iż jeszcze w okresie przynależności gmin wchodzących obecnie w skład powiatu myśliborskiego do woj. gorzowskiego, ale już po rozpoczęciu eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie zakładała konieczność zwiększenia stanu etatowego JRG w Dębnie oraz dosprzętowienia JRG w Myśliborzu.

2. Uważamy, iż niezbędnym jest zachowanie funkcjonowania na terenie powiatu myśliborskiego 2 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP - w Dębnie i w Myśliborzu. Specyfika powiatu myśliborskiego w pełni uzasadnia funkcjonowanie i rozwój dwóch wspomnianych jednostek. Przemawiają za tym w szczególności:

- liczba mieszkańców,

- liczba zdarzeń,

- liczba podmiotów gospodarczych,

- układ ciągów komunikacyjnych,

- zagrożenie powodziowe.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt prowadzenia na terenie gminy Dębno działalności wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego przez zielonogórski oddział Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu. Na jego terenie znajdują się potężnej objętości zbiorniki ropy naftowej. Na terenie gminy występuje 36 odwiertów i ok. 180 km sieci rurociągów.

Pozyskane surowce są następnie przesyłane - gazociągiem do Elektrociepłowni Gorzów, linią kolejową do Kostrzyna oraz przy wykorzystaniu transportu kołowego. Zagrożenie erupcją, awariami, pożarami i innego rodzaju zdarzeniami jest określane jako duże, a ewentualne konsekwencje dla mieszkańców gminy takich katastrof należy określić jako szczególnie poważne.

Tego typu zdarzenia miały miejsce - największe - w 1997 r. (erupcja na wiertni w Różańsku), w 2003 r. (rozszczelnienie gazociągu i pożar urządzeń w strefie przyodwiertowej - odwiert "Buszewo 13") oraz szereg innych.

Natomiast w granicach miasta Barlinek zlokalizowany jest drugi duży zakład zajmujący się transportem, magazynowaniem i napełnianiem butli propanem - butanem, umiejscowienie tego zakładu oraz nasilenie ruchu cystern z gazem i pojazdów przewożących butle po drogach powiatu stanowi poważne i realne zagrożenie. Tego typu podmioty gospodarcze są określane mianem „zakładów dużego ryzyka”.

Na terenie powiatu myśliborskiego rocznie odnotowuje się ponad 1000 zdarzeń, które wymagają interwencji zawodowych jednostek straży pożarnej.

Strażacy JRG Dębno, od początku 2006 r. do dnia dzisiejszego, wyjeżdżali do następujących zdarzeń: 216 pożarów, 47 wypadków drogowych i 275 tzw. "miejscowych zagrożeń". W porównaniu do ościennych jednostek, jest to dość znaczna liczba zdarzeń.

Należy wziąć pod uwagę, iż w odległości 12 km od Dębna, już na terenie gminy Mieszkowice, należącej do powiatu gryfińskiego, znajduje się jeszcze jeden ośrodek wydobywczy ropy naftowej i gazu oraz punkt spedycyjny. Jest oczywiste, że w sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji najlepsze ku temu warunki posiadałaby jednostka w Dębnie. Jednostka PSP w Gryfinie jest oddalona od tego rejonu aż o 60 km.

3. Funkcjonowanie na terenie powiatu myśliborskiego dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych wynika z faktu, iż do 1975 r. Dębno było siedzibą powiatu chojeńskiego. Również w istniejących granicach administracyjnych, jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP w Dębnie byłaby realnie najlepszym gwarantem zachowania bezpieczeństwa na obszarze południowych gmin obecnego powiatu gryfińskiego. Planowana reorganizacja ograniczy możliwości utrzymania pożądanego stopnia zabezpieczenia tego terenu, ale również - co dla nas jest niezmiernie ważne - w konsekwencji także i terenu powiatu, w tym i miasta Barlinek.

Rozumiemy, iż stosowanie wszelkiego rodzaju wskaźników metod niosących za sobą określone decyzje jest najłatwiejsze przy stosowaniu kryterium podziału administracyjnego. Nie jest to jednak, wobec złożoności zjawisk i odmienności poszczególnych jednostek administracyjnych, metodą, którą można by uznać za optymalną.

Mam nadzieję, iż przy podejmowaniu decyzji w podnoszonej sprawie możliwe będzie uwzględnienie okoliczności, iż sprawy funkcjonowania straży pożarnej znajdują się w centrum zainteresowania nie tylko samorządu powiatowego, ale i gminnego.

Chlubną tradycją władz samorządowych gminy Dębno na przestrzeni czterech kadencji w latach 1990-2006 było zapewnianie optymalnych warunków dla działalności nie tylko Ochotniczych Straży Pożarnych, ale też wspieranie w znaczącym stopniu funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. W efekcie harmonijnej współpracy oraz dzięki przekazywaniu przez samorząd gminny znaczących środków finansowych. W ramach inwestycji na rozbudowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dębnie, która wyniosła 1.551.644,23 część kosztów w kwocie 350.000 pokrył samorząd gminny. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Dębnie jest zaliczana do rzędu najlepszych jednostek - nie tylko w skali województwa zachodniopomorskiego. Dzięki modelowej współpracy z gminą oraz partnerami zagranicznymi strażacy z JRG Dębno charakteryzują się wysokim poziomem fachowości, wyszkolenia i sprawności. Straż w Dębnie utrzymuje stałe, robocze kontakty z kolegami z holenderskiej gminy Renkum, Berlina, Seelow i Strausberga. Pozyskany sprzęt odznacza się wysokimi walorami bojowymi, a jego różnorodność i nowoczesność pozwala na samodzielne prowadzenie akcji w różnego rodzaju zdarzeniach. Dzięki bezprzykładnemu wręcz zaangażowaniu strażaków w czasie wolnym od pracy - wobec skromnych środków w budżecie JRG - na terenie jednostki zostało wykonanych szereg prac remontowo-budowlanych o dużej wartości. W 2002 r., dzięki uwzględnieniu JRG w Dębnie wśród inwestycji finansowanych z budżetu Komendy Głównej PSP, proces jej modernizacji został zakończony. Obecnie, jest to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów, nie tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wobec powyższego, ewentualna decyzja o sprowadzeniu jednostki w Dębnie do statusu posterunku, nie spełniałaby w ocenie mieszkańców powiatu myśliborskiego, działających na naszym terenie instytucji i organizacji, wymogów merytorycznych. Zostałaby ona odebrana jako decyzja niesłuszna i krzywdząca. Zwiększyłaby ona poczucie zagrożenia nie tylko pożarowego, ale i zdarzeniami mającymi związek z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich transportem - kolejowym i drogowym ­na terenie gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:38