herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/24/06 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego


UCHWAŁA Nr III/24/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 69 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 11 statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/276/01 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:


§1. 1. Odwołuje się Pana Janusza Winiarczyka oraz Pana Mirosława Lacha z funkcji przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Wyznacza się następujących przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku o którym mowa w ust.1:
1) Starostę Myśliborskiego;
2) Geodetę Powiatowego (Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami).


§2. 1. Do skuteczności reprezentacji wystarczy obecność jednego przedstawiciela.
2. Przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Związku głos w imieniu powiatu myśliborskiego oddaje Starosta, a pod jego nieobecność Geodeta Powiatowy.
3. W przypadku rozbieżności stanowisk przedstawicieli rozstrzyga stanowisko Starosty.


§3. Traci moc Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem trzeciej kadencji organów samorządu powiatowego.
Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Nr VI/28/03 z dnia 26 lutego 2003 roku do reprezentacji powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczeni zostali: Starosta II kadencji Rady (2002-2006) oraz Geodeta Powiatowy (Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz w związku z treścią zapisu §11 przyjętego statutu Związku: „1. W skład Zgromadzenia Związku wchodzą starosta (prezydent) i lub wicestarosta (wiceprezydent) powiatów będących członkami Związku oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku.
2. Odwołanie przedstawicieli powiatów w Związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczenie (wybór)”, a także z uwagi na treść §12 w/w statutu: „Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu (jako radnego) lub w wypadku odwołania przez powiat jego przedstawiciela - pełni on w Zgromadzeniu względnie innym organie związku swoje obowiązki aż do wyznaczenia (wyboru) w jego miejsce innej osoby.” - należy podjąć przedmiotową uchwałę.

Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:36