herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/23/06 w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne


UCHWAŁA Nr III/23/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) w związku z art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz.271 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się Staroście Myśliborskiemu miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego Nr V/25/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 4 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała ustala Staroście Myśliborskiemu miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne.

Określony w uchwale limit kilometrów jest zgodny z dyspozycją przepisu§3 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy i będzie wypłacany na zasadach w nim określonych.

Zgodnie z art.4 pkt 1ustawy o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje wobec Starosty Rada Powiatu lub w zakresie ustalonym w odrębnej uchwale przez Radę Powiatu jej Przewodniczący.

Środki finansowe na pokrycie kosztów wynikających z realizacji uchwały zostały zabezpieczone w budżecie powiatu myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:36