herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/21/06 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.


UCHWAŁA Nr III/21/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111 poz. 1868 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Załącznik

do uchwały Nr III/21/2006

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 20 grudnia 2006 roku

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

NA 2007 ROK

  1. Posiedzenia Komisji

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

za przygotowanie

materiałów

Odpowiedzialny za realizację

1.

Rozpatrywanie materiałów na Sesje Rady Powiatu, wynikające z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok

Styczeń -grudzień 2007 r.

( przed każdą sesją ).

Zarząd Powiatu

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2.

Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok - opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2006 rok.

Marzec - Kwiecień

2007 rok

Zarząd Powiatu,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku

Wrzesień

2007 rok

Zarząd Powiatu

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

4.

Analiza budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok

Grudzień

2007 rok

Zarząd Powiatu,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5.

Kontrolowanie zgodnie z planem pracy podległych Radzie Powiatu jednostek, sporządzanie protokołów pokontrolnych oraz precyzowanie wniosków zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z planem kontroli na 2007 rok

Zespół kontrolny

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kontrole wykonywane będą według zaleceń Rady Powiatu w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:32