herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/20/06 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok


UCHWAŁA NR III/20/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111 poz. 1868 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Powiatu w Myśliborzu na 2007 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Załącznik

do uchwały Nr III/20/2006

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 20 grudnia 2006 roku

PLAN PRACY

RADY POWIATU NA 2007 ROK

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

za przygotowanie

materiałów

Uwagi

1.

1. Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego
na 2007 rok

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych
kontroli w jednostkach organizacyjnych
powiatu

3. Plany pracy Stałych Komisji na 2007 r.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku

styczeń

Zarząd Powiatu

Naczelnik Wydziału Kontroli

Przewodniczący Komisji Stałych

Starosta Myśliborski

2.

1. Informacja Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za 2006 rok

2. Ocena stanu przeciwpożarowego i
zabezpieczenia przeciwpowodziowego
w powiecie,

3. Stan bezpieczeństwa publicznego w
powiecie

luty

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej

w Myśliborzu,

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Powiatowy Komendant Policji w Myśliborzu

3.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

2. Sprawozdanie z pomocy społecznej w
Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej
Rady Osób Niepełnosprawnych

kwiecień

Zarząd Powiatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

4.

1. Informacja na temat bezrobocia w
Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i I
kwartał 2007 roku

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Myśliborskiego w roku 2006

maj

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

Zespół do spraw wdrażania Strategii

5.

1. Przyjęcie sprawozdań finansowych
SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku
i w Dębnie,

2. Informacja o realizacji programów
restrukturyzacyjnych szpitala powiatowego
w Barlinku i w Dębnie,

3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego
Planu Gospodarki Odpadami obejmujące
okres od uchwalenia do 31.12.2006 r.

czerwiec

Dyrektorzy szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Dyrektorzy szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

6.

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I
półrocze 2007 roku

2. Informacja Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

wrzesień

Zarząd Powiatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

7.

1. Informacja o stanie środowiska w powiecie

2. Informacja o działalności inspekcji ochrony
roślin w powiecie,

3. Informacja na temat złożonych oświadczeń
majątkowych,

październik

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Przewodniczący Rady

Starosta Myśliborski

8.

1. Stan dróg w powiecie oraz przygotowanie
do akcji zima,

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych,

listopad

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

9.

1. Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego
na 2008 rok

2. Plan pracy Rady Powiatu na 2008 rok

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

grudzień

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:32