herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/19/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego


UCHWAŁA Nr III/19/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego

Na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) i art.12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz §6, §7 i §11 w związku z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146 poz.1223 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Staroście Myśliborskiemu Panu Andrzejowi Potyrze w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900 zł

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.950 zł.

  3. dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.397,50 zł

  4. ponadto Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

§2. 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Myśliborskiego, a w szczególności do:

  1. podpisywania poleceń wyjazdów służbowych;

  2. udzielenia urlopu;

  3. kierowania na szkolenia.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu zadania określone w ust.1 wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§4. Tracą moc:

  1. uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego Nr II/9/2002 z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu;

  2. Uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXX/219/05 z dnia 20 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała reguluje wysokość wynagrodzenia miesięcznego Starosty Myśliborskiego.

Art.12 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalanie wynagrodzenia Staroście.

Zgodnie z art.4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w postaci ustalania wynagrodzenia dokonuje wobec Starosty Rada Powiatu w formie uchwały.

Zaproponowane przez Zarząd wynagrodzenie miesięczne nie przekracza maksymalnego wynagrodzenia określonego w §20 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w skład wynagrodzenia Starosty wchodzi dodatek specjalny. Przyznanie tego dodatku jest obligatoryjne i wynika z treści §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Dodatek ten nie jest przyznawany czasowo, ale na okres zajmowania danego stanowiska.

Staroście przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, na podstawie art.21 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Środki finansowe na pokrycie kosztów wynikających z realizacji uchwały zostały zabezpieczone w budżecie powiatu myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:31