herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/11/06 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu


UCHWAŁA NR III/11/06

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/173/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu wprowadza się następujące zmiany.

  1. w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Emisja obligacji nastąpi:

- w 2005 roku serii K i N,

- w 2006 roku serii A, C, D, E, F, G, H, I i M,

- w 2007 roku serii B, J i L.”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem z 2006 na 2007 rok realizacji części zadań inwestycyjnych, których zabezpieczeniem są środki finansowe pochodzące z emisji obligacji. Przesunięcie realizacji inwestycji nastąpiło z powodu nie otrzymania dofinansowania projektów inwestycyjnych pochodzącego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, spowodowanego nie zakwalifikowaniem się wniosku w ramach oceny wniosku, bądź zakwalifikowaniem jako zadanie rezerwowe z powodu braku środków na dofinansowanie są to następujące inwestycje:

  1. zadanie pn. „Prace modernizacyjne w budynku głównym i Sali sportowej w ZSP Nr 1 w Dębnie” na kwotę 900.000 zł,

  2. zadanie pn. „Prace modernizacyjne boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Dębnie” na kwotę 348.610 zł,

  3. zadanie pn. „Termomodernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” na kwotę 1.435.014 zł.

Ponadto realizacja inwestycji pn. „Remont bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie, która otrzymały dofinansowanie nastąpi z opóźnieniem z powodu wydłużonej procedury weryfikacji wniosków oraz procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego. Powyższy fakt spowodował przesunięcie realizacji części inwestycji na miesiące styczeń i luty 2007 roku na kwotę ogółem 922.325 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:27