Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dom Dziecka Barlinek


W dniach od 21 lipca do 3 sierpnia z przerwą w dniu 24 lipca 2006r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Domu Dziecka w Barlinku. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki za okres 01.07.2003 - 30.06.2006r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej ustalono, że jednostka:

- prowadzi wszystkie księgi rachunkowe wymagane przepisami ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

- prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowanymi instrukcjami,

- prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy i oszczędny oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 35 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104),

- stawki amortyzacji naliczane są od wartości początkowej środka trwałego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 1999 roku, Nr 100, poz. 1175).

Stwierdzone nieprawidłowości:

 1. Brak aktualizacji instrukcji wewnętrznych obowiązujących w jednostce.

 2. Niezgodność ewidencji analitycznej pozostałych wartości trwałych i wartości ich umorzenia z kontami syntetycznymi.

 3. Niezgodność danych wykazanych w bilansie na dzień 31.12.2005r. z zapisami w urządzeniach księgowych.

 4. Dokonywanie w IV kwartale 2005r. przeksięgowań (korekt) zapisów na kontach i paragrafach bez sporządzania odpowiedniego dowodu wewnętrznego.

 5. Nieprawidłowe księgowania na kontach: pozostałych środków trwałych i ich umorzenia oraz otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej.

 6. Niezgodność:

 • sald konta 101 „Kasa” z saldami wykazanymi w raportach kasowych,

 • stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych z zapisami w ewidencji księgowej na kontach 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”, 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” oraz 137 „Rachunek funduszy pomocowych”

 1. Niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych na dzień 30.06.2005r. z zapisami księgowymi.

 2. Wypłata zawyżonego dodatku za wysługę lat dla wychowawcy przez okres od maja 2005r. do czerwca 2006r. - kwota 259,48 zł.

 3. Nie naliczanie od miesiąca października 2005 roku do końca okresu objętego kontrolą składek na fundusz pracy i nie uwzględnienie ich w deklaracji ZUS DRA. Niezgodność deklaracji ZUS DRA z dokonanymi przelewami składek na ubezpieczenie społeczne oraz składkami wykazanymi w listach płac.

 4. Nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu paliwa i licznika celem porównania z danymi wykazanymi w kartach drogowych i miesięcznych rozliczeniach.

 5. Do ksiąg rachunkowych danego okresy sprawozdawczego nie wprowadzano wszystkich operacji dotyczących zdarzeń gospodarczych tego okresu. Dowody księgowe nie zawierały wszystkich elementów wymaganych adt. 21 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości.

 6. Nieprawidłowo księgowano zakupione programy komputerowe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” winno być konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

 7. Nie dokonano naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych nagród w 2005r. dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

 

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami w dniach 2-3 listopada została przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 21 sierpnia 2006r.

Stwierdzono, iż zostały wykonano zalecenia ujęte w punktach: 3, 4, 5, 6, 7, 11. Nie wykonano zaleceń pokontrolnych w punktach: 1, 2, 9, 10, 12, 13. Wykonanie zalecenia pokontrolne w punkcie 12 sprawdzono na podstawie dowodów księgowych z miesiąca października 2006r.

W trakcie realizacji jest zalecenie ujęte w punkcie:

- 8 - do wychowawcy zostało wystosowane pismo o dobrowolny zwrot nadpłaconej kwoty. Do dnia kontroli sprawdzającej kwota nie została wpłacona.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-01-2007 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 07-03-2012 12:28