Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 4/2/2006


UCHWAŁA NR 4/2/2006

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 217 poz. 1837) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu, zwany w dalszej części "Domem" działa na podstawie :

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 217 poz. 1837),

innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie objętym działalnością Domu,

§ 3.1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego.

2.W zakresie realizacji nałożonych zadań Dom współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 4. Siedzibą Domu jest miasto Myślibórz ul. Celna 23.

§ 5.1. Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu jest domem pobytu stałego lub okresowego.

 1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci.

3. Podstawą umieszczenia mieszkańca w Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Starostę Myśliborskiego.

4. Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb odpłatności oraz ewentualne zwolnienia od opłat regulują odrębne przepisy.

5. Dom posiada 170 miejsc.

II . CELE I ZADANIA DOMU

§ 6.1. Działalność Domu zorganizowana jest w sposób zapewniający mieszkańcom warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości w zależności od stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.

2. Dom zapewnia całodobową opiekę i zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,

opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.

3. Niezależnie od podstawowych zadań Dom może świadczyć odpłatne usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.

III . POZIOM I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 7.1. Zakres usług świadczonych przez Dom zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług zwanym dalej „standardem usług”, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca domu.

2. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług o których mowa w ust. 1, Dom organizuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

3. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja.

§ 8. Dom świadczy podstawowe usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia :

a) miejsce do zamieszkania wyposażone w niezbędny sprzęt i meble oraz niezbędną liczbę wyprowadzeń elektrycznych,

b) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

c) spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,

d) całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów,

e) odzież całodzienną, zewnętrzną, bieliznę dzienną i nocną oraz obuwie,

f) pościel i bieliznę pościelową,

g) środki utrzymania higieny osobistej,

h) pranie i naprawy bielizny osobistej i odzieży,

2) opiekuńcze, zapewniające :

a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych: karmienie, ubieranie, mycie i kąpiel osób, które tego potrzebują,

b) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców,

c) bezpieczeństwo i spokój na terenie Domu i opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem,

3) wspomagające, polegające na :

a) świadczeniu pracy socjalnej,

b) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

c) podnoszeniu sprawności i aktywizacji mieszkańców w miarę możliwości Domu,

d) umożliwianiu udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,

e) organizowaniu różnych form rekreacji,

f) umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych,

g) umożliwieniu korzystania z biblioteki i codziennej prasy,

h) umożliwieniu posiadania własnych przedmiotów i udostępnieniu miejsca na ich przechowywanie,

i) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

j) stymulowaniu, nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,

k) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości i potrzeb,

4) w zakresie potrzeb zdrowotnych polegające na :

a) umożliwieniu korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących na podstawie uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze wynikające z obowiązujących przepisów,

b) zapewnieniu usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) Dom zapewnia możliwość złożenia do depozytu przedmiotów osobistych i wartościowych oraz umożliwia, mieszkańcom założenie osobistych kont bankowych. W przypadku osób mających trudności z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi, pomaga im w dokonywaniu zakupów.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

§ 9. Mieszkaniec Domu ma między innymi prawo do:

1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,

2) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,

3) uzyskiwania stosownej pomocy prawnej,

4) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,

5) godnego traktowania,

6) zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrekcji Domu,

7) uczestnictwa w pracach samorządu i wyboru do Rady Mieszkańców,

8) uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,

9) uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom,

10) odwiedzin krewnych i znajomych oraz korzystania z ich pomocy w opiece i pielęgnacji,

11) przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu Dyrekcji Domu o takim zamiarze, a w szczególnych przypadkach - po uzyskaniu zgody lekarza,

12) bezpiecznego i godnego życia z zachowaniem intymności i niezależności.

§ 10. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1) dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w rzeczach osobistych i wokół siebie,

2) przestrzeganie norm i zasad współżycia, w tym zapoznanie się i stosowanie do regulaminu przyjętego przez samorząd Domu,

3) przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,

4) współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb,

5) dbałość o mienie Domu,

6) ponoszenie opłat za pobyt w Domu,

7) przestrzeganie regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych.

V. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA DOMU

§ 11.1. Domem kieruje Dyrektor jednoosobowo.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Myśliborzu.

3.Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz i jest pracodawcą zatrudnionych pracowników.

4.Dyrektor Domu podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania domu, w szczególności :

a) zarządza mieniem będącym w dyspozycji Domu,

b) składa oświadczenia woli w imieniu Domu,

c) w celu realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej Dyrektor wydaje zarządzenia.

§ 12.1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Domu przy pomocy głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych i pozostałych pracowników Domu.

2.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zastępuje w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego kierownik komórki organizacyjnej lub inna wyznaczona przez niego osoba.

3. Zawarcie umowy o charakterze cywilnoprawnym wymaga podpisu Dyrektora a w przypadku jego nieobecności podpisu upoważnionego pracownika.

§ 13.1. W domu działa samorząd mieszkańców, którego obieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców Domu.

2. Rada jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem Dyrektora w pełnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

§ 14. W celu zapewnienia prawidłowej i wszechstronnej opieki mieszkańcom w Domu działają:

1) zespół terapeutyczno-opiekuńczy,

2) pracownicy pierwszego kontaktu,

3) Rada Mieszkańców.

§ 15.1. Pracami działów organizacyjnych kierują kierownicy oraz główni specjaliści.

2.Główny księgowy kieruje pracami służb finansowo-księgowych.

3. Kierownicy działów, samodzielne stanowiska pracy oraz główny księgowy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

4. Zakres zadań i kompetencji zarządzających działami ustala Dyrektor Domu w imiennym zakresie czynności.

5. W czasie nieobecności zarządzającego działem, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego zastępca.

6. Kierownik komórki jest organizatorem prac merytorycznych, organizacyjnych odpowiedzialnym za:

1) inicjowanie oraz prawidłową i terminową realizację zadań przekazywanych na bieżąco przez Dyrektora,

2) właściwą i racjonalną organizację pracy komórki,

3) nadzór i kontrolę pracy poszczególnych pracowników, sprawdzanie i akceptację merytoryczną działań,

4) informowanie Dyrektora o stanie załatwianych spraw,

5) dobór pracowników oraz kształtowanie odpowiednich postaw międzyludzkich,

6) doskonalenie zawodowe pracowników,

7) dbałość o bezpieczne warunki pracy, dyscyplinę i porządek pracy,

8) dokonywanie ocen pracowników,

9) określanie zakresu czynności poszczególnych pracowników.

§ 16.1. W skład Domu wchodzą następujące działy oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) Działy:

a) opiekuńczo - terapeutyczny,

b) administracyjno-gospodarczy i obsługi technicznej,

c) księgowości,

2) Stanowiska samodzielne :

 1. główny specjalista d/s kadr,

 2. radca prawny,

 3. kapelan

d) inspektor bhp

2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

VI . ORGANIZACJA PRACY DOMU

§ 17. Dyrektor Domu jako kierownik zakładu pracy:

1) realizuje politykę kadrową,

2) reprezentuje Dom na zewnątrz,

3) zarządza mieniem zakładu,

4) tworzy warunki do pełnej realizacji zadań Domu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 18. Do zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego należy zapewnienie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz umożliwienie i zapewnienie rozwoju osobowego mieszkańców poprzez:

 1. sprawowanie całodobowej opieki nad mieszkańcami Domu,

 2. czuwanie nad stanem zdrowia mieszkańców, przy współpracy z lekarzami sprawującymi opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu,

 3. zapobieganie występowaniu zakażeń wewnątrz-oddziałowych,

 4. zapewnienie stosownych działań terapeutycznych mieszkańcom,

 5. zapewnienie odpowiednich relacji pomiędzy mieszkańcami a kadrą i środowiskiem zewnętrznym,

 6. czuwanie nad warunkami socjalno-bytowymi mieszkańców,

 7. zapewnienie stałej opieki osobom obłożnie chorym,

 8. wykonywanie zabiegów z dziedziny fizykoterapii jako wspomaganie leczenia farmakologicznego,

 9. prowadzenie rehabilitacji ruchowej mieszkańców,

 10. szkolenie personelu w dziedzinie fachowego działania opiekuńczo - terapeutycznego,

 11. organizowanie oświaty zdrowotnej,

 12. dbałość o utrzymanie dobrego stanu psychicznego mieszkańców,

 13. dbałość o stan higieniczno sanitarny wszystkich pomieszczeń,

 14. prowadzenie magazynu podręcznego leków oraz sukcesywne jego uzupełnianie,

 15. aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowoprzybyłych mieszkańców,

 16. prowadzenie indywidualnych akt mieszkańców,

 17. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem ich osobowości i zainteresowań,

 18. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych,

 19. organizowanie zajęć terapeutycznych,

 20. dobór odpowiednich form i rodzaju zajęć terapeutycznych do indywidualnych możliwości i zainteresowań mieszkańców,

 21. czuwanie nad przestrzeganiem podstawowych uprawnień mieszkańców w zakresie samostanowienia o sobie,

 22. wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych,

 23. kształtowanie właściwych zachowań i postaw w stosunku do innych mieszkańców i personelu,

 24. zapewnienie poszanowania i godności ludzkiej,

 25. zapobieganie konfliktom i łagodzenie konfliktów już zaistniałych,

 26. organizacja życia kulturalnego mieszkańców,

 27. zapewnienie mieszkańcom pomocy w respektowaniu ich uprawnień i przestrzeganiu postanowień Regulaminu Mieszkańców Domu,

 28. zagwarantowanie mieszkańcom przestrzegania ich praw osobistych,

 29. współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działań na rzecz mieszkańców,

 30. utrzymanie kontaktu z rodzinami lub znajomymi mieszkańców,

 31. ustalanie aktualnej sytuacji socjalno-bytowej osoby przyjmowanej do domu w miejscu zamieszkania lub pobytu,

 32. wdrażanie nowoczesnych metod i techniki pracy z mieszkańcami,

 33. sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

§ 19. Do zadań Działu administracyjno - gospodarczego i obsługi technicznej należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i zabezpieczeniem obiektu oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców i pracowników,

 2. zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami,

 3. utrzymywanie obiektu i otoczenia w należytym porządku,

 4. wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp,

 5. zapewnienie prawidłowego całodobowego dozoru i bezpieczeństwa obiektu,

 6. współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością konserwacji, remontów bieżących i kapitalnych nieruchomości, instalacji, urządzeń i aparatury,

 7. zapewnienie prawidłowego oświetlenia Domu i terenu posesji,

 8. obsługa sekretariatu Domu,

 9. obsługa centrali telefonicznej,

 10. prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,

 11. sporządzanie wniosków do PFRON-u na dofinansowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 12. dokonywanie zleceń, odbiorów oraz rozliczanie prac zlecanych wykonawcom spoza Domu,

 13. przygotowywanie projektów umów dotyczących wynajmu pomieszczeń, dostawy wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp,

 14. zapewnienie mieszkańcom Domu odpowiedniego zaopatrzenia w czystą odzież i bieliznę osobistą i pościelową, zapewnienie czystości odzieży ochronnej i roboczej pracownikom,

 1. wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem zakupów oraz zapewnieniem prawidłowego magazynowania i zabezpieczenie mienia Domu,

 2. zapewnienie odpowiedniego i racjonalnego odżywiania mieszkańcom Domu, propagowanie zdrowego żywienia i wprowadzanie go w życie,

 3. przyrządzanie posiłków zgodnie z zaleceniami dietetyka w zależności od zapotrzebowań zdrowotnych mieszkańców,

 4. przyrządzanie posiłków wyłącznie z produktów świeżych z pewnego sprawdzonego źródła,

 5. przestrzeganie przy sporządzaniu posiłków zasad zdrowego odżywiania i wymogów higieniczno sanitarnych,

 6. przestrzeganie zasad wydawania posiłków oraz zapewnienie możliwości wyboru zestawu posiłków,

 7. zapewnienie gospodarnego wykorzystania odpadów i resztek,

 8. zapewnienie sprawnego stanu technicznego urządzeń i sprzętu elektrycznego i hydraulicznego,

 9. naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi w tej dziedzinie normami,

 10. utrzymanie sprzętu w stanie i warunkach zgodnych z zasadami bhp i przepisami p.poż,

 11. utrzymywanie samochodów w dobrym stanie technicznym, rozliczanie paliwa oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,

 12. współpraca w zakresie realizacji zadań z Radą Mieszkańców.

* 20. Do zadań Działu księgowości należy:

1) opracowywanie preliminarzu budżetowego,

2) nadzorowanie wykonania budżetu zgodnie z preliminarzem,

3) prowadzenie urządzeń księgowych,

4) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,

5) dokonywanie okresowych rewizji stanów magazynowych,

6) czuwanie nad prawidłową działalnością finansowo- gospodarczą Domu,

7) ponoszenie odpowiedzialności za całość spraw budżetowo - księgowych.

* 21. Do zadań głównego specjalisty d/s kadr należy:

1) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych oraz sporządzanie sprawozdawczości ze stanu
zatrudnienia,

2) współudział w planowaniu działalności socjalnej , opracowanie planu finansowego zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych,

3) organizowanie wypoczynku i rekreacji, imprez kulturalnych i okolicznościowych dla pracowników, emerytów
i rencistów.

* 22. Do zadań radcy prawnego należy:

 1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora,

 2. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

 3. udzielanie wyjaśnień, opinii oraz porad prawnych w zakresie stosowania prawa,

 4. nadzór prawny nad egzekucją wierzytelności Domu,

 5. informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach,

 6. reprezentowanie Domu w postępowaniu sądowym, administracyjnym i innych.

* 23. Do zadań kapelana w należy:

1) zaspokajanie potrzeb religijnych mieszkańców,

2) celebrowanie uroczystości oraz udzielanie sakramentów świętych,

3) udzielanie ostatniej posługi religijnej mieszkańcom.

* 24. Do zadań inspektora do spraw bhp należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,

 2. dokonywanie okresowych kontroli i oceny działalności w zakresie bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy w dziedzinie bhp i p.poż. oraz przygotowanie wniosków pokontrolnych.

* 25.1. Pracownicy Domu na każdym stanowisku pracy obowiązani są do zapewnienia wiarygodności i szczególnej staranności w wykonywaniu pracy oraz rzetelności zawodowej i praworządności w postępowaniu.

2. Do zadań każdego pracownika należy:

1) inicjowanie oraz prawidłowe i terminowe wykonywanie przypisanych mu zadań,

2) wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,

3) przestrzeganie ustalonego przez przełożonych trybu spraw,

4) właściwy stosunek do mieszkańców, współpracowników oraz przełożonych,

5) stosowanie nowoczesnych technik pracy,

6) właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż,

7) dbałość o mienie Domu.

VII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* 26. Dom używa pieczęci

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

DLA OSÓB PRZEWLEKLE

SOMATYCZNIE CHORYCH

w Myśliborzu

Ul. Celna 23 tel. 095 747 30-31

74-300 Myślibórz

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 28. Tracą moc:

 1. Uchwała Nr 78/141/01 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu,

 2. Uchwała Nr 46/72/2003 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu,

 3. Uchwała Nr 141/262/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ....................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ....................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ....................................................

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-01-2007 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:27