herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku


Projekt

UCHWAŁA Nr .......................

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ........................

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm.) w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. Zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/302/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 262.340,00”

  1. w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie”

„ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

osób niepełnosprawnych 28.660,00”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Opracowała: Beata Kołodziejek - PCPR

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Myśliborzu.

Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na realizację których samorząd powiatowy przeznacza w danym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu w Myśliborzu w oparciu o przekazaną informację przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Informację o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2006 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, dokonała na mocy Uchwały Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 roku podziału środków.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Myśliborzu proponuje dokonać następujących zmian:

  1. zwiększenie o kwotę 8.340.00 (dotychczasowy plan 254.000,00) środków przydzielonych na zadanie „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, w wyniku czego w Uchwale XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w punkcie 2 lit. b, kwotę „201.000,00” zastępuje się kwotą „262.340,00”

  2. zmniejszenie dotychczasowej kwoty na zadanie z zakresy rehabilitacji społecznej „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” o kwotę 8.340,00 zł. (plan dotychczasowy 37.000,00 zł.) ”, w wyniku czego w Uchwale XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w punkcie 2 lit. d, kwotę „ 40.000,00 zł” zastępuje się kwotą „28.660,00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-01-2007 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:22