herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok


Projekt

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia … 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/280/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu Powiatu Myśliborskiego w wysokości 9.750.000 zł.

1) § 9110 - przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym 3.300.000 zł,

2) § 9510 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 200.000 zł,

środków publicznych,

3) § 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.250.000 zł,

w tym:

a) długoterminowy kredyt 3.250.000 zł,

b) długoterminowy kredyt na pożyczki dla SP ZOZ Szpitali 3.000.000 zł

Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem z 2006 na 2007 rok realizacji części zadań inwestycyjnych, których zabezpieczeniem są środki finansowe pochodzące z emisji obligacji i kredytu termomodernizacyjnego zaplanowane w budżecie na 2006 rok. Przesunięcie realizacji inwestycji nastąpiło z powodu nie otrzymania dofinansowania projektów inwestycyjnych pochodzącego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, spowodowanego nie zakwalifikowaniem się wniosku w ramach oceny wniosku, bądź zakwalifikowaniem jako zadanie rezerwowe z powodu braku środków na dofinansowanie.

  1. zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Starostwa przy ul. Marcinkowskiego 2 oraz przy ul. Spokojnej 13” na kwotę 1.052.200 zł,

  2. zadanie pn. „Prace modernizacyjne w budynku głównym i Sali sportowej w ZSP Nr 1 w Dębnie” na kwotę 900.000 zł,

  3. zadanie pn. „Prace modernizacyjne boiska szkolnego przy ZSP Nr 1 w Dębnie” na kwotę 348.610 zł,

  4. zadanie pn. „Termomodernizacja Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie - miejsca transgranicznych spotkań dzieci i młodzieży” na kwotę 463.135 zł,

  5. zadanie pn. „Termomodernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” na kwotę 1.435.079 zł.

Ponadto realizacja inwestycji pn. „Remont bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie, która otrzymały dofinansowanie nastąpi z opóźnieniem z powodu wydłużonej procedury weryfikacji wniosków oraz procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego. Powyższy fakt spowodował przesunięcie realizacji części inwestycji na miesiące styczeń i luty 2007 roku na kwotę ogółem 922.325 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-01-2007 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 14:43