herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr I/6/06 w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego


UCHWAŁA Nr I/6/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady:

a) Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

b) Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa,

c) Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

2. W skład stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu wchodzi od 5 do 11 radnych

3. Składy osobowe Komisji, o których mowa wyżej zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego są w szczególności sprawy z zakresu:

 1. budżetu powiatu,

 2. rozwoju gospodarczego,

 3. promocji powiatu,

 4. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 5. współpracy z zagranicą.

2. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa są w szczególności sprawy z zakresu:

 1. edukacji publicznej,

 2. kultury i ochrony dóbr kultury,

 3. sportu i turystyki,

 4. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

 5. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

 6. obronności,

 7. transportu i dróg publicznych,

 8. gospodarki nieruchomościami,

 9. geodezji, kartografii i katastru,

 10. zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,

 11. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji,

3. Przedmiotem działania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa są w szczególności sprawy z zakresu:

 1. promocji i ochrony zdrowia,

 2. pomocy społecznej,

 3. polityki prorodzinnej,

 4. wspierania osób niepełnosprawnych,

 5. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 6. ochrony praw konsumenta,

 7. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

 8. ochrony środowiska i przyrody,

 9. gospodarki wodnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Załącznik

do uchwały Nr I/6/2006

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 4 grudnia 2006 roku

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

1. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

1) Edward Sawicki - Przewodniczący Komisji

2) Krystyna Balcerzak

3) Marianna Grabowska

4) Ferdynand Łukasik

5) Jarosław Ostry

6) Joanna Stąsiek

7) Janusz Winiarczyk

2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa:

1) Roman Czernielewski - Przewodniczący Komisji

2) Janusz Fabiańczyk

3) Józef Głuszko

4) Ferdynand Łukasik

5) Józef Michalak

6) Stanisław Mitręga

7) Alina Sznabowicz

8) Ryszard Święcicki

9) Janusz Winiarczyk

10) Wojciech Wojtkiewicz

3. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) Tomasz Jarema - Przewodniczący Komisji

2) Krystyna Balcerzak

3) Janusz Fabiańczyk

4) Tadeusz Maćkała

5) Józef Michalak

6) Stanisław Mitręga

7) Joanna Stąsiek

8) Alina Sznabowicz

9) Ryszard Święcicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-12-2006 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 14:41