herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 161/318/2006


UCHWAŁA 161/318/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Zarząd Powiatu uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

 1. Uchwałę stosuje się do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

 2. Uchwała ma zastosowanie do państwowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej o ile nie jest sprzeczna z przepisami szczegółowymi dotyczącymi gospodarki finansowej tych jednostek, a określonymi w odrębnych aktach prawnych.

 3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

 4. Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Rozdział II

Zasady i tryb sporządzania planów

§ 2.

Kierownicy jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych opracowują wstępne projekty planów finansowych na następny rok budżetowy w terminie do 10 września roku poprzedzającego, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi wydanymi na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.

Zarząd Powiatu w terminie 7 dni od przekazania projektu budżetu powiatu do Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazuje jednostkom, o których mowa w § 2 informacje o kwotach dochodów, przychodów i wydatków przyjętych do projektu budżetu w szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej.

§ 4.

Jednocześnie z informacją, o której mowa w § 3 Zarząd przekazuje jednostkom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, informacje o:

 1. projektowanych kwotach wydatków na finansowanie tych zadań,

 2. projektowanych kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań.

§ 5.

Kierownicy jednostek w terminie 30 dni, nie później jednak niż do 22 grudnia, od daty otrzymania informacji, o których mowa w § 3 i 4 opracowują i przekazują do Zarządu projekty planów finansowych zgodnie z kwotami zapisanymi w projekcie uchwały budżetowej. Plany opracowuje się w szczegółowości: dział, rozdział i paragrafy.

§ 6.

Projekty przekazane w trybie, o którym mowa w § 5 podlegają weryfikacji przez Zarząd pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania nie później jednak niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7.

Projekty planów w przypadku zgodności z projektem uchwały budżetowej lub po ich weryfikacji przez Zarząd Powiatu podlegają zatwierdzeniu przez kierownika jednostki i są podstawą gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach wynikających z uchwały budżetowej.

§ 8.

W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu Zarząd przekazuje kierownikom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków przyjętych do budżetu oraz o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków przyjętych do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

§ 9.

Kierownicy jednostek po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 8 dostosowują plany finansowe do uchwały budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział III

Zasady i tryb dokonywania zmian w planie finansowym

§ 10.

 1. Zarząd Powiatu zawiadamia kierowników jednostek budżetowych o zmianach w planach finansowych wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

 2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

 3. Kierownicy jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w granicach uprawnień przyznanych przez Zarząd. W pozostałych przypadkach składają do Zarządu stosowny wniosek o zmianę w planie.

 4. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 7 dni od dokonania zmiany, zawiadamiają Zarząd o dokonanych zmianach.

Rozdział IV

Tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków

§ 11.

 1. Jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe obowiązane są:

  1. prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu powiatu oraz dochodów własnych,

  2. pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat,

  3. prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz dochodów według działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji budżetowej,

  4. terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług,

  5. terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności egzekucyjne przewidziane prawem,

  6. w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach.

 2. Czynności egzekucyjnych, o których mowa w ust.1 pkt. 5 nie stosuje się, jeżeli należność nie przewyższa kosztów wysłania upomnienia.

 3. Jednostki budżetowe będące organami podatkowymi obowiązane są do ustalania i pobierania dochodów z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. Dochody budżetu powiatu powinny być zaliczane na rachunek bieżący jednostki budżetowej, która prowadzi wymiar, pobór i ewidencję danej należności.

§ 12.

 1. Jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

 1. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji przekazywane są na bieżący rachunek bankowy jednostki. Finansowanie inwestycji odbywa się bezpośrednio z rachunku bieżącego. Za wydatek inwestycyjny uważa się faktycznie dokonany przelew regulujący płatność za dokonane zakupy lub wykonane roboty.

§ 13.

 1. Jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem poczty obowiązane są do przekazywania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący jednostki. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość przekazywania gotówki do banku.

 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki.

§ 14.

 1. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.

 2. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej jednostka budżetowa zalicza nadpłaty na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności - zwraca je uprawnionej osobie.

 3. Nadpłaty w dochodach budżetowych, powstałe zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych zwraca się z tej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

 4. Podstawą dokonywania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu podpisane przez kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej.

 5. Polecenie, o którym mowa w ust.4 zawiera uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wypłacenia zwracanej kwoty. Jeżeli w jednostce dokonującej zwrotu nadpłaty jest dowód przychodowy, w wyniku realizacji którego powstała nadpłata, na dowodzie tym należy zamieścić adnotację o dokonanym zwrocie ze wskazaniem daty i pozycji zaksięgowania zwrotu.

 6. Oprocentowanie nadpłat związanych z uchyleniem lub zmianą decyzji ustalającej wysokość należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę z zastrzeżeniem ust.7.

 7. Oprocentowanie nadpłat podatków zaliczanych na zaległość podatkową powiększa dochody budżetowe z tytułu odsetek od tych zaległości.

 8. Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki budżetowe jednostki dokonującej zwrotu nadpłaty.

§ 15.

 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 16.

 1. Oprocentowanie sum depozytowych i sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powiększa ich wartość, chyba ze odrębne przepisy stanowią inaczej.

 2. Depozyty jednostek budżetowych składane w związku z postępowaniem karnym, karno- skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia jednostki te przekazują do przechowywania bankom w postaci depozytu zamkniętego.

 3. Odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych stanowią ich dochód.

§ 17.

 1. Jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18.

 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:

  1. pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

  2. jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania finansowane z sum na zlecenie lub akredytyw budżetowych - na koszty wykonywanych zadań,

  3. w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej kwoty wydatków miesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

 2. Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do akredytyw budżetowych.

§ 19.

 1. Zaliczki powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

 2. Jednostka budżetowa jest zobowiązana do uzyskania od pracowników, którym są udzielane zaliczki do rozliczenia, pisemnej zgody na potrącenie nie rozliczonych zaliczek z wynagrodzenia pracownika, chyba że na podstawie odrębnych przepisów jednostce przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia nie rozliczonej w terminie zaliczki.

 3. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

 4. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

 5. Zwroty z tytuły nie wydatkowanych zaliczek zarachowuje się na zmniejszenie wydatków budżetowych roku, w którym udzielono zaliczki.

 6. W razie służbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, należy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca pracy.

§ 20.

 1. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetu powiatu odprowadzają na rachunek bankowy budżetu w terminie do 5 dnia po miesiącu, w którym je uzyskano z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Dochody pobrane w miesiącu grudniu odprowadzane są sukcesywnie w miarę ich uzyskiwania w terminach do 10, 20 i ostatniego dnia roboczego grudnia, a otrzymane ostatniego dnia roku, po zamknięciu placówki bankowej dla obsługi Klientów, do 5 dnia po zakończeniu roku budżetowego.

 3. Jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa Powiatowego pobrane dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań, dwukrotnie w miesiącu, według stanu środków na:

  1. 10 dzień miesiąca do dnia 13 miesiąca,

  2. 20 dzień miesiąca do dnia 23 miesiąca.

§ 21.

Środki przekazane jednostce budżetowej na wydatki objęte planem, a nie wykorzystane do końca roku podlegają zwrotowi na rachunek bankowy budżetu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

Rozdział V

Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległych należności pieniężnych

§ 22.

 1. Jednostki naliczają odsetki ustawowe od należności pieniężnych w stosunku do dłużników pozostających w zwłoce w zapłacie należności ze stosunku cywilno-prawnego.

 2. Od należności podatkowych lub o podobnym charakterze naliczane są odsetki w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

 3. Odsetki ustawowe od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej (umowy) albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

 4. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

 5. Odsetki od należności naliczane są w momencie zapłaty, a w przypadku braku zapłaty nie rzadziej jak na koniec kwartału.

Rozdział VI

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

§ 23.

 1. Gospodarstwo pomocnicze opracowuje projekt planu finansowego, w terminach i na zasadach określonych w rozdziale II.

 2. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

 3. Kierownik gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, opracowuje plan finansowy gospodarstwa, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, informacji, o której mowa w § 8 i niezwłocznie przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi tej jednostki budżetowej.

§ 24.

Rozliczenia gospodarstwa pomocniczego z budżetem są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności gospodarstwa pomocniczego określonym w przepisach klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§ 25.

 1. Gospodarstwo pomocnicze, po obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych obciążeń określonych ustawami, wpłaca do budżetu, za pośrednictwem jednostki budżetowej, połowę osiągniętego zysku.

 2. Do ustalenia wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.

 3. Decyzję o przeznaczeniu pozostałej w gospodarstwie pomocniczym części zysku podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

§ 26.

 1. Gospodarstwo pomocnicze, którego plan finansowy przewiduje wpłatę zysku do budżetu, dokonuje zaliczkowych wpłat do budżetu, na rachunek bieżący jednostki budżetowej, co kwartał w wysokości wynikającej z faktycznie osiągniętego zysku, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a za IV kwartał zaliczkowo, w wysokości wpłaty za III kwartał.

 2. Zaliczkowe wpłaty za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w terminie 20 dni od zakończenia każdego kwartału, a za IV kwartał - w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

 3. Ostatecznej rocznej wpłaty z zysku do budżetu, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się w ciągu 15 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego przez Zarząd Powiatu.

 4. Nadpłacona kwota zaliczkowych wpłat z zysku do budżetu podlega zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia przez kierownika gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej wniosku o ich zwrot.

§ 27.

 1. Jednostka budżetowa może utworzyć więcej niż jedno gospodarstwo pomocnicze.

 2. Gospodarstwo pomocnicze posiada odrębny rachunek bankowy.

 3. Z rachunku gospodarstwa pomocniczego można dokonywać wpłat do wysokości sum zgromadzonych na rachunku.

 4. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2, stanowią przychody gospodarstwa pomocniczego.

 5. Decyzja o likwidacji gospodarstwa pomocniczego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku gospodarstwa oraz przekazania środków finansowych pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych na rachunek dochodów budżetu powiatu.

§ 28.

Jeżeli gospodarstwo pomocnicze nie spełnia warunków samofinansowania określonych w art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, kierownik jednostki budżetowej likwiduje je, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Józef Getman - Wicestarosta

.....................................................................

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

.....................................................................

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

.....................................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

.....................................................................

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 do zadań Zarządu należy wykonywanie budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Myśliborskiego jest wykonywany przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, łącznie ze Starostwem Powiatowym.

Przedmiotowa uchwała określa dla jednostek zasady planowania budżetu, dokonywania zmian w planach finansowych, tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków, naliczania odsetek za zwłokę. Ponadto określa zasady gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały.

Do wykorzystania gdy utworzony będzie ZAKŁAD BUDŻETOWY

Rozdział VI

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych

§ 23.

 1. Dotacje celowe, udzielone z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu.

 2. Zakłady budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji.

§ 24.

 1. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe zakładów budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

 2. W terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zarządu Powiatu, informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu kierownik zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

 3. Zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§ 25.

 1. Kierownik zakładu budżetowego może dokonywać zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 19 ust 13 ustawy o finansach publicznych.

 2. Inne niż wymienione w ust 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie powiatu.

 3. Zasady kształtowania wynagrodzeń regulują odrębne przepisy.

§ 26.

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§ 27.

 1. Planowany stan środków obrotowych czyli aktywa bieżące netto działalności zakładu budżetowego na koniec roku nie mogą przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

 2. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu budżetowego, z zastrzeżeniem ust 4.

 3. Do planowanego i faktycznego stanu środków obrotowych zakładu budżetowego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.

 4. Zakres planowanych do finansowania ze środków własnych kosztów realizacji inwestycji wymaga akceptacji Zarządu Powiatu.

§ 28.

 1. Zakład budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

 2. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

 3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał.

 4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

 5. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust 2, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczaniu podlegają zaliczaniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

 6. Przepis ust 4 ma zastosowanie również do zakładów budżetowych, których plany finansowe nie przewidują wpłaty do budżetu.

§ 29.

Zakłady budżetowe korzystające z dotacji nie przekazują do budżetu wpłat nadwyżek środków obrotowych, o których mowa w § 28; kwoty należne budżetowi z tego tytułu potrącane są w całości z przysługujących zakładom budżetowym dotacji na II kwartał lub na dalsze kwartały.

§ 30.

Jeżeli zakład budżetowy nie spełnia warunków określonych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, Rada Powiatu, wydaje decyzję o jego likwidacji nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 31.

 1. Zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.

 2. Z rachunku zakładu budżetowego można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

 3. Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody zakładu budżetowego.

 4. Decyzje o likwidacji zakładu budżetowego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku oraz przekazania środków finansowych, pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, na dochody budżetu powiatu.

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2006 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2006 14:13