herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/358/06


UCHWAŁA NR XLVI/358/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do obciążenia nieruchomości hipoteką.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XL /298/ 2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do czasu określenia wartości nieruchomości położonej w Dębnie przy ul. Kościuszki 58, stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego oznaczonej nr ewidencyjnym działki 525, obręb 5 o powierzchni 2,5254 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą KW 32335, upoważnia się Zarząd Powiatu do obciążenia tej nieruchomości hipoteką zwykłą w celu poręczenia przez Gminę Dębno kredytu długoterminowego udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie do kwoty wynikającej z umowy poręczenia.

§ 2. Po dokonaniu wyceny nieruchomości Zarząd Powiatu podejmie decyzję co do konieczności wydzielenia takiej części nieruchomości, o której mowa w § 1, której wartość byłaby nie mniejsza niż kwota wynikająca z umowy poręczenia przez Gminę Dębno.

§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do nie obciążania nieruchomości o której mowa w § 1 lub jej wydzielonej części innymi długami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Obciążenia hipoteką w/w nieruchomości dokonuje się na podstawie zapisu § 4 pkt 1 uchwały Nr LXVII/395/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie pod warunkiem udzielenia poręczenia poprzez ustanowienie przez Powiat Myśliborski hipoteki na wymienioną wyżej nieruchomość.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 13:12