herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/357/06


UCHWAŁA NR XLVI/357/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie nadania statutu Placówce Wielofunkcyjnej im Stefanii Sempołowskiej w Dębnie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001r. Nr.142 poz. 1592, z 2002r. Nr. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr102 poz 1055) art.20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.249 poz.2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie.

§2. Placówka Wielofunkcyjna im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie jest samorządową jednostką budżetową i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.),

 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn.zm);

 5. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

 6. wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeń;

 7. Uchwały Nr 123/224/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 października 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie;

 8. Uchwały Nr 152/302/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 sierpnia 2006r., w sprawie przyjęcia regulaminu Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie.

 9. niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedziba Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej znajduje się w Dębnie ul. Mickiewicza 30b.

2. Obszarem działania Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej jest Powiat Myśliborski.

3. Placówka Wielofunkcyjna im. Stefanii Sempołowskiej jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Po uzyskaniu pełnoletności tylko w przypadku kontynuowania nauki lub w innych sytuacjach losowych nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

§ 4. Przedmiotem działania Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej jest w szczególności:

1. w zakresie pracy z dzieckiem:

 1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb: bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych;

 2. prowadzenie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych;

 3. zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych;

 4. opieka i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, w palcówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego;

 5. udostępnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci;

2. w obszarze pracy z rodziną naturalną, zastępczą oraz przysposabiającą:

 1. diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci i rodzin;

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;

 3. poradnictwo i terapia, w tym terapia rodzinna;

 4. pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

§ 5. 1. Placówką Wielofunkcyjną im. Stefanii Sempołowskiej kieruje Dyrektor oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

2. Strukturę organizacyjną Placówki Wielofunkcyjnej określa jej regulamin organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Powiatu.

3.Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej kierujący jednostką organizacyjną odpowiada za jej działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jej mieniem i środkami finansowymi.

4. Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki Wielofunkcyjnej należą do
właściwości Dyrektora.

§ 6. 1. Placówka Wielofunkcyjna prowadzi gospodarkę finansową według zasad ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Placówka Wielofunkcyjna pokrywa swoje wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych Powiatu oraz dochodów własnych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki Wielofunkcyjnej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

4. Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego zmian, wykonuje plan oraz sporządza sprawozdanie finansowe.

5. Granice umocowania Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i powierzonymi środkami określają obowiązujące przepisy oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu i niniejszy statut.

§7. 1. W Placówce Wielofunkcyjnej działa Samorząd Wychowanków, który jest reprezentantem dzieci i młodzieży przebywającej w placówce.

2. Pieczę nad pracą Samorządu sprawuje wybrany przez dzieci opiekun.

3. Samorząd Wychowanków może przedstawić Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących samych dzieci i funkcjonowania placówki.

§8. 1.Działalność Placówki Wielofunkcyjnej może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

2. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem Dyrektora lub wychowawcy wyznaczonego przez Dyrektora.

§ 9. Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej zobowiązany jest do realizacji programu naprawczego celem osiągnięcia wymaganego standardu usług.

§ 10. Nadzór nad działalnością Placówki Wielofunkcyjnej sprawuje Starosta Myśliborski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 11. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 13:12