herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/355/06


UCHWAŁA NR XLVI/355/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z § 36 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr XI/33/2006 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX/290/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

W dniu 5 września 2006 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwrócił wniosek
o zarejestrowanie zmian Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wraz z całą dokumentacją w celu uzupełnienia, wskazując na następujące nieprawidłowości:

 • powiaty członkowskie powinny podjąć uchwały „w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego”,

 • powiaty członkowskie nie podjęły uchwały w takim samym brzmieniu, jakie zostało im wcześniej nadane w uchwale Zgromadzenia Związku (nie mogą zostać wprowadzone żadne zmiany, w tym nowych znaków interpunkcyjnych, zmieniać liczby pojedynczej na liczbę mnogą, liter wielkich na litery małe itp.).

W związku z powyższym wynikła konieczność ponownego podjęcia przez rady powiatów uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku. Zwłaszcza, że Zarząd Związku rozpoczął już prace związane z przygotowaniem projektu „Założenie ewidencji budynków w powiatach Województwa Zachodniopomorskiego” w rezultacie, którego zostaną założone komputerowe bazy danych ewidencji budynków, w postaci wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Natomiast w obowiązującym Statucie Związku nadal brak jest regulacji prawnych wymaganych art. 67 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, który określa, że statut związku winien określać „zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku”.

Załącznik

do Uchwały Nr XLVI/355/2006

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 25 października 2006 roku

Uchwała Nr XI/33/2006

Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Członkami Związku są następujące powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki.

2) w § 15 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14. Dokonywanie zmian Statutu Związku.”

3) po § 33 dodaje się kolejny § 331 o następującej treści:

„§ 331. Ustala się zasady uczestnictwa powiatów - członków Związku w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku.

 1. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, która winna określać przedmiot wspólnego przedsięwzięcia, koszty jego realizacji
  i podział tych kosztów pomiędzy powiaty - członków Związku.

 2. Uchwała Zgromadzenia Związku określona w ust. 1 stanowi podstawę dla rad powiatów - członków Związku do odpowiedniego uwzględnienia w treści uchwał budżetowych lub uchwał zatwierdzających plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwot wydatków na pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia przypadających na poszczególne powiaty - członków Związku.

 3. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę budżetową uwzględniającą po stronie przychodów i wydatków kwoty określone w ust. 1. i ust. 2.

 4. Na podstawie uchwały budżetowej określonej w ust. 3 Zarząd Związku występuje do instytucji udzielających bezzwrotnej pomocy finansowej z wnioskiem o dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

 5. Uchwała budżetowa podjęta zgodnie z ust. 3 stanowi dla Zarządu Związku podstawę do realizacji wspólnego przedsięwzięcia a w szczególności do dokonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zakupu niezbędnych dóbr, usług i robót budowlanych.

 6. Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku dokonuje rozliczenia kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia i sporządza sprawozdanie, które podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

 7. Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku podejmuje uchwałę o przekazaniu przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia poszczególnym powiatom - członkom Związku. Uchwała Zarządu Związku stanowi podstawę do protokolarnego przekazania przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia.”

4) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Zmiana Statutu Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku.”

2. Pozostałe zapisy Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pozostają bez zmian.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr VIII/30/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie propozycji zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ

inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

UZASADNIENIE

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W dniu 5 września 2006 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwrócił wniosek o zarejestrowanie zmian Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wraz z całą dokumentacją w celu uzupełnienia, wskazując na następujące nieprawidłowości:

 • powiaty członkowskie powinny podjąć uchwały „w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego”,

 • powiaty członkowskie nie podjęły uchwały w takim samym brzmieniu, jakie zostało im wcześniej nadane w uchwale Zgromadzenia Związku (nie mogą zostać wprowadzone żadne zmiany, w tym nowych znaków interpunkcyjnych, zmieniać liczby pojedynczej na liczbę mnogą, liter wielkich na litery małe itp.).

W związku z powyższym wynikła konieczność ponownego podjęcia przez Zgromadzenie Związku uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku. Zwłaszcza, że Zarząd Związku rozpoczął już prace związane z przygotowaniem projektu „Założenie ewidencji budynków w powiatach Województwa Zachodniopomorskiego” w rezultacie, którego zostaną założone komputerowe bazy danych ewidencji budynków, w postaci wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Natomiast w obowiązującym Statucie Związku nadal brak jest regulacji prawnych wymaganych art. 67 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, który określa, że statut związku winien określać „zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku”.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Związku zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 13:10