herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/352/06


UCHWAŁA NR XLVI/352/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 142.592 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 1.424 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 1.424 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 424 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.000 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 97.233 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 97.233 zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 94.085 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 3.148 zł.

w dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

o kwotę 20.755 zł.

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

o kwotę 20.755 zł.

§2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę 20.755 zł.

w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 8.180 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 8.180 zł.

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 8.180 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 15.000 zł.

§6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 15.000 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 33.500 zł.

zadania własne

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 33.500 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 33.500 zł.

§3110 - świadczenia społeczne

o kwotę 33.500 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 184.772 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 9.604 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 9.604 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 8.604 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 39.528 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 39.528 zł.

§4260 - zakup energii

o kwotę 9.528 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 33.500 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 25.500 zł.

§4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 10.500 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 8.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.000 zł.

w dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

o kwotę 20.755 zł.

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

o kwotę 20.755 zł.

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 1.870 zł.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 3.435 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 520 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 13.530 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe

o kwotę 1.400 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 39.385 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 37.885 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 4.320 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 754 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 106 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 21.205 zł.

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

o kwotę 3.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 7.000 zł.

§4410 - podróże służbowe krajowe

o kwotę 1.500 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 1.500 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

o kwotę 2.000 zł.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 40.000 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 15.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 25.000 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 25.000 zł.

§4. Deficyt budżetu powiatu wynosi 8.680 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2006 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 25.000 zł. Dochody zostały uzyskane z tytułu wynajmu pokoi, a po stronie wydatkowej powyższa kwota zostanie przeznaczona na remont piwnic (m.in. wymianę zbiornika na ciepłą wodę).

 2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 8.604 zł. uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup rozrzutnika soli i piasku,

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 52.605 zł. uzyskanych z tytułu wynajmu i czynszów z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Piłsudskiego oraz na delegacje i zakup pomocy naukowych.

 4. Decyzji Nr 4/06 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie przyznania dotacji w wysokości 20.755 zł. na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

 5. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w wysokości 25.500 zł. z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup druków komunikacyjnych.

 6. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku:

 • o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 5.180 zł. na wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli, którzy prowadzili indywidualne nauczanie z uczennicą klasy I LO.

 • o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 10.100 zł. z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej.

 • o przyznanie dodatkowych środków na nowy sztandar dla szkoły. Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 1.500 zł.

 1. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 1.000 zł. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu z przeznaczeniem na zakup drzewek do nasadzeń przy drogach powiatowych.

 2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o zwiększenie w planie finansowym środków wysokości 9.528 zł. na wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu ( PEC, energia cieplna, woda, ścieki). Zarząd proponuje wnioskowaną kwotę zabezpieczyć z wypracowanych ponad plan dochodów własnych jednostki (czynsze, wynajem pokoi w w/w budynku).

 3. Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 2.000 zł. dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji orzekającej w związku ze zwiększeniem się liczby składanych wniosków oraz wydawanych orzeczeń.

 4. Wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o zakup na potrzeby filii WSPR w Powiecie Myśliborskim kamizelek ratunkowych, koszulek oraz identyfikatorów. Zarząd proponuje zabezpieczyć w budżecie Powiatu na powyższe zakupy kwotę 8.000 zł.

 5. Umowy Nr DKE/III/P/17/2006 z dnia 20 października 2006 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu w wysokości 15.000 zł.
  z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja przystani żeglarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 13:01