Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 157/313/2006


UCHWAŁA NR 157/313/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 października 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Na podstawie § 22 Uchwały Nr XXXVIII/280/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok, art.186 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz art.188 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 83.894 zł.

zadania własne

o kwotę 20.000 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 20.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

o kwotę 63.894 zł.

w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

o kwotę 8.800 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 8.800 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 20.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 5.094 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 5.094 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 383.982 zł.

zadania własne

o kwotę 383.982zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 12.438 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 12.438 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 28.020 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 28.020 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 235.340 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 223.440 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.700 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 10.200 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 500 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 500 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 92.339 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

o kwotę 17.198 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 57.141 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 18.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 15.345 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 405 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 7.000 zł.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność

o kwotę 7.940 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 467.876 zł.

zadania własne

o kwotę 403.982zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 32.438 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 32.438 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 25.000 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 25.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 3.020 zł.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 3.020 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 235.340 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 1.204 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 223.440 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 8.996 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 1.700 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 500 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 500 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 92.339 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

o kwotę 17.198 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 57.141 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 18.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 15.345 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne

o kwotę 3.370 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 3.410 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 1.565 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 7.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

o kwotę 63.894 zł.

w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 8.800 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 8.800 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 20.000 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

o kwotę 5.094 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 5.094 zł.


§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Józef Getman - Wicestarosta

.....................................................................

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

.....................................................................

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

.....................................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

.....................................................................


UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1)Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.AP 1-3011-2/117/2006 z dnia 25 września 2006 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych związanych ze sporządzeniem projektów modernizacji kompleksowej ewidencji, realizację tych projektów w tym zakładanie ewidencji budynków.

2)Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/116/2006 z dnia 25 września 2006 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w łącznej kwocie 13.894 zł. z tego w:

a)dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.800 zł. z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych

b)dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.094zł. z przeznaczeniem dla repatriantów:

- p. Marianny G. zamieszkałej w Cychry na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem w/w repatriantki (na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za IV kwartał 2006r.) - 2.547 zł.

- p. Aleksego G. zamieszkałego w Cychry na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem w/w repatrianta (na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za IV kwartał 2006 r.) - 2.547 zł.

3)Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/95/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

4)Porozumienia z dnia 25 września 2006 roku pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę Barlinek zadania należącego do Powiatu w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Mechaniczne wyrównanie nawierzchni brukowcowej na drodze powiatowej Nr 2157Z Krzynka - Moczydło na długości 6,6 km za pomocą walca wibracyjnego ciągnionego”.

5)Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu:

a)o przyznanie nagród pieniężnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom szkół w kwocie 9.000 zł. oraz dyrektorom placówek oświatowo - wychowawczych w kwocie 7.940 zł.

b)o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 1.200 zł. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania uroczystości „Dnia Edukacji Narodowej”.

6)Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku:

a)o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 14.158 zł. w związku z zwiększeniem wydatków w § 4270 - na remont samochodu (mercedes), w § 4300 - na usługi komunalne i w § 4220 - spowodowanym wzrostem cen artykułów żywnościowych.

b)o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 540 zł. w związku z koniecznością księgowania usług internetowych na § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet.

7)Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 12.438 zł w związku z koniecznością zakupu rozrzutnika soli i piasku. Przewidywany koszt zakupu wynosi 30.000 zł. Posiadany rozpylacz środków chemicznych (rok produkcji 1975) jest całkowicie zużytym fizycznie środkiem trwałym. Naprawy dokonywane podczas ostatniej zimy spowodowały opóźnienia w pracach zimowego utrzymania dróg. Części w piaskarce są całkowicie zużyte, a wymiana i naprawa ich jest ekonomicznie nieopłacalna. Przyszły zakup rozrzutnika soli i piasku spowoduje oszczędności w wydatkach budżetowych i zapewni ciągłość pracy podczas zimowego utrzymania dróg powiatowych.

8)Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

a) o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 7.000 zł. w związku z koniecznością przeprowadzenia demontażu oraz montażu odcinka sieci instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym. Powyższe prace są niezbędne z uwagi na przeprowadzenie prawidłowego obiegu wody sieci centralnego ogrzewania ogrzewającego salę pingpongową z pominięciem wykupionych na własność lokali mieszkalnych. Przyczyni się to również do zaoszczędzenia zużycia opału w sezonie grzewczym.

b) o dokonanie zmniejszenia budżetu w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w kwocie 1.700 zł.

9)Wniosku Sekretarza Powiatu Myśliborskiego:

a)o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 25.000 zł. na modernizację wejścia głównego do budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na modernizację wejścia wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. W związku z tym, że przeznaczone zostały na to zadanie środki finansowe w kwocie 40.248 zł. a cena oferty wynosi 64.986 zł. zabezpieczenie wnioskowanej kwoty jest niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania. W przypadku braku możliwości zwiększenia środków, postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - zostanie unieważnione.

b)o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 500 zł. w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z promocją realizowanego przez Powiat Myśliborski projektu nr Z/2.32/III/3.5.2/290/05 pn.: „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”. Wydatki związane z promocją w/w projektu dotyczą:

- wykonania znaków graficznych i liter, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej,

- zakup rury stalowej, ocynkowanej do mocowania tablicy informacyjnej.

c)o dokonanie zwiększenia środków finansowych na zakup mundurów wyjściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu w kwocie 800 zł. ponieważ wcześniej ustalona kwota 585 zł. okazała się niewystarczająca.

10)Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 405 zł. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe pracowników.

11)Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 223.440 zł. w związku z przyporządkowaniem nauczycieli do poszczególnych typów szkół.

12)Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł. w związku z dodatkowymi wydatkami związanymi z odbiorem wychowanka przebywającego na ucieczce - Tychy, Gdynia. Ponadto wystąpiły dodatkowe wyjazdy pracowników z wychowankami do Szczecina (szkoły, poradnie).

13)Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 57.141 zł. tj. w § 4170 - zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem umowy zlecenia za nadzór nad robotami remontowymi; w § 4210 - zmniejszono na potrzeby remontowe w jednostce; w § 4270 - zwiększa się cele przeprowadzenia remontu łazienki dużej, oraz remontu sufitu na I oddziale; w § 4280 - zwiększa w związku z zatrudnieniem stażystów, którzy muszą mieć przeprowadzone badania lekarskie; w § 6050 - zmniejszono przekazując część na remonty )remont łazienki oraz sufitu na I oddziale); w § 6060 - zwiększa się z powodu powstałej awarii w kuchni, pilnie należy zakupić 2 szt. kotła parowego gdyż nie nadają się do naprawy.

14)Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

a)o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy jednostkami w kwocie 1.500 zł. do Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie w kwocie 900 zł. i Domu Dziecka w Barlinku w kwocie 600 zł. z przeznaczeniem na zakup drugiej dawki szczepionki WZW typu A.

b)o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 18.000 zł. celem zabezpieczenia środków na płace pracowników PCPR i kosztów związanych z realizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych.

15)Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 1.700 zł. z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

16)Wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o dofinansowanie zakupu na potrzeby filii WSPR w Powiecie Myśliborskim kamizelek ratunkowych oraz koszulek.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 157/313/2006

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 12 października 2006 roku

Zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmian w zł.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

zadania z zakresu administracji rządowej

30.000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

20.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

20.000

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.800

zadania z zakresu administracji rządowej

8.800

71015

Nadzór budowlany

8.800

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8.800

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20.000

75011

Urzędy wojewódzkie

20.000

zadania z zakresu administracji rządowej

20.000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5.094

85334

Pomoc dla repatriantów

5.094

zadania z zakresu administracji rządowej

5.094

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5.094

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Powiatowy Zarząd Dróg

w Myśliborzu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

12.438

60014

Drogi publiczne powiatowe

12.438

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

12.438

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

25.800

75818

Rezerwy ogólne i celowe

28.020

4810

rezerwy

28.020

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

235.340

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Dębnie

80130

Szkoły zawodowe

223.440

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

167.926

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

50.787

4120

składki na Fundusz Pracy

4.727

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.700

4300

zakup usług pozostałych

1.700

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

80195

Pozostała działalność

10.200

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

7.500

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.320

4120

składki na Fundusz Pracy

180

4300

zakup usług pozostałych

1.200

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

851

OCHRONA ZDROWIA

500

85111

Szpitale ogólne

500

SP ZOZ w Dębnie

500

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500

852

POMOC SPOŁECZNA

92.339

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

17.198

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

PCPR w Myśliborzu

1.500

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.500


Dom Dziecka

w Barlinku

Dom Dziecka w Barlinku

14.698

4210

zakup materiałów i wyposażenia

14.698

Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie

Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie

1.000

4300

zakup usług pozostałych

1.000

Dom Pomocy Społecznej

w Myśliborzu

85202

Domy pomocy społecznej

57.141

4210

zakup materiałów i wyposażenia

6.187

4300

zakup usług pozostałych

1.614

4530

podatek od towarów i usług (VAT)

1.500

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

47.840

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

85204

Rodziny zastępcze

18.000

3110

świadczenia społeczne

18.000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

15.345

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

405

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

405

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

7.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

7.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

85495

Pozostała działalność

7.940

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

6.600

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.170

4120

składki na Fundusz Pracy

170

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

zadania z zakresu administracji rządowej

30.000

4300

zakup usług pozostałych

30.000

Powiatowy Zarząd Dróg

w Myśliborzu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.438

60014

Drogi publiczne powiatowe

32.438

4270

zakup usług remontowych

20.000

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.438

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Myśliborzu

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.800

71015

Nadzór budowlany

8.800

zadania z zakresu administracji rządowej

8.800

4210

zakup materiałów i wyposażenia

4.800

4300

zakup usług pozostałych

4.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

23.020

75011

Urzędy wojewódzkie

20.000

zadania z zakresu administracji rządowej

20.000

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

13.500

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.926

4120

składki na Fundusz Pracy

274

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

zakup usług pozostałych

2.300

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.020

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.020

801

OŚWIATA I W YCHOWANIE

235.340

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1.204

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

180

4120

składki na Fundusz Pracy

24

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Dębnie

80120

Licea ogólnokształcące

223.440

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

167.926

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

50.787

4120

składki na Fundusz Pracy

4.727

80130

Szkoły zawodowe

8.996

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

1.679

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.400

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

245

4120

składki na Fundusz Pracy

34

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku

1.316

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.100

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

190

4120

składki na Fundusz Pracy

26

Zespół Szkół w Smolnicy

1.204

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

180

4120

składki na Fundusz Pracy

24

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu

1.918

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.600

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

280

4120

składki na Fundusz Pracy

38

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

2.879

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.400

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

245

4120

składki na Fundusz Pracy

34

4220

zakup środków żywności

1.200

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w Myśliborzu

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.700

4410

podróże służbowe krajowe

1.700

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

851

OCHRONA ZDROWIA

500

85111

Szpitale ogólne

500

SP ZOZ w Dębnie

500

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500

852

POMOC SPOŁECZNA

92.339

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

17.198

Dom Dziecka

w Barlinku

Dom Dziecka w Barlinku

15.298

4210

zakup materiałów i wyposażenia

600

4220

zakup środków żywności

6.970

4270

zakup usług remontowych

1.448

4300

zakup usług pozostałych

5.740

4350

zakup usług dostępu do sieci Internet

540

Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie

Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie

1.900

4210

zakup materiałów i wyposażenia

900

4410

podróże służbowe krajowe

1.000

Dom Pomocy Społecznej

w Myśliborzu

85202

Domy pomocy społecznej

57.141

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.814

4270

zakup usług remontowych

30.000

4280

zakup usług zdrowotnych

300

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

24.027

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

18.000

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

12.460

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

2.220

4120

składki na Fundusz Pracy

320

4300

zakup usług pozostałych

3.000

Powiatowy Urząd Pracy

w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5.094

85334

Pomoc dla repatriantów

5.094

zadania z zakresu administracji rządowej

5.094

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.094

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

15.345

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3.370

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myśliborzu

1.205

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

180

4120

składki na Fundusz Pracy

25

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dębnie

1.205

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

180

4120

składki na Fundusz Pracy

25

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Barlinku

960

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

800

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

140

4120

składki na Fundusz Pracy

20

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

3.410

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku

1.970

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.705

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

230

4120

składki na Fundusz Pracy

35

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy „SZKUNER” w Myśliborzu

1.440

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.200

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

210

4120

składki na Fundusz Pracy

30

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

85411

Domy wczasów dziecięcych

1.565

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.300

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

230

4120

składki na Fundusz Pracy

35

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

7.000

4270

zakup usług remontowych

7.000

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 157/313/2006

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 12 października 2006 roku

Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmian w zł.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.800

71015

Nadzór budowlany

8.800

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8.800

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20.000

75011

Urzędy wojewódzkie

20.000

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5.094

85334

Pomoc dla repatriantów

5.094

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5.094

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

4300

zakup usług pozostałych

30.000

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Myśliborzu

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.800

71015

Nadzór budowlany

8.800

4210

zakup materiałów i wyposażenia

4.800

4300

zakup usług pozostałych

4.000

Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20.000

75011

Urzędy wojewódzkie

20.000

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

13.500

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.926

4120

składki na Fundusz Pracy

274

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

zakup usług pozostałych

2.300

Powiatowy Urząd Pracy

w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

5.094

85334

Pomoc dla repatriantów

5.094

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.094

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-10-2006 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2006 12:37