herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLV/343/06


UCHWAŁA NR XLV/343/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr142, poz.1592 z poźn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie, zgodnie z aneksem nr 9 z dnia 13 września 2006r. do Statutu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie dysponuje bazą lokalową wyposażoną w sprzęt do świadczenia usług w zakresie poradni oraz posiada pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Myśliborzu.

Przedłożone zmiany wynikają z ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szczecinie konkursu ofert na usługi specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - poradnia endokrynologiczna na rok 2007. Termin składania ofert do 22.09.2006r.

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 13 września 2006r. Uchwałą Nr XXVII / 16 / 06 uchwaliła zmiany w Statucie SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i przedłożyła do zatwierdzenia Radzie Powiatu Myśliborskiego.

Załącznik

do uchwały Nr XLV/343/2006

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 27 września 2006 roku

A N E K S Nr 9

z dnia 13.09.2006 roku

do STATUTU Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Uchwalonego przez Radę Powiatu w dniu 23 lutego 2000 roku

( Uchwała Nr XVII/133/2000 )

Na podstawie art.39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) postanawia się dokonać zmian w statucie w sposób następujący:

§ 1

IV. ORGAN ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

- w § 14 % opieka ambulatoryjna dodaje się zapis:

„ poradnia endokrynologiczna”.

§ 2

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:38