herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLV/341/06


UCHWAŁA Nr XLV/341/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jest samorządową jednostką budżetową i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.),

4) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.),

5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.)

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 ze zm.),

7) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

2. Siedziba Centrum znajduje się w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15.

3. Obszarem działalności Centrum jest Powiat Myśliborski.

4. Centrum kieruje Dyrektor

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Centrum jest wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz innych ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw . Do zadań Centrum w szczególności należy :

1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

3) usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych,

4) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy; osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; pomoc repatriantom,

5) nadzór nad domami pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym ,

6) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

7) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

2. Centrum koordynuje realizacje Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 5. 1. Centrum kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

2. Strukturę organizacyjną Centrum określa jego regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu.

3. Dyrektor Centrum kierujący jednostką organizacyjną odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

4. Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum należą do właściwości Dyrektora.

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Centrum pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Myśliborskiego.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

4. Dyrektor Centrum opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego zmian, wykonuje plan oraz sporządza sprawozdawczość finansową.

5. Granice umocowania Dyrektora Centrum w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielanymi środkami finansowymi określają obowiązujące przepisy oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu i niniejszy statut.

§ 7. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 8. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:37