Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLV/340/06


UCHWAŁA NR XLV/340/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Myśliborzu

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§1. Nadaje się Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Myśliborzu.

Rozdział I

Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

§2. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie niniejszego statutu oraz

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.)

  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.. 2104 z późn. zm.)

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rozdział II

Siedziba i obszar działania

§3. 1.Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto Myślibórz,

ul. Spokojna 22.

2.W strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy funkcjonują punkty zamiejscowe w Dębnie i Barlinku.

3.Zakresem działania Powiatowy Urząd Pracy obejmuje obszar Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział III

Cel i zadania

§4.1.Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, szczególnie poprzez :

- podejmowanie i realizację działań zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,

- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

-opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i bezrobocia,

- aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

2.W celu realizacji swoich zadań Powiatowy Urząd Pracy współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.

Rozdział IV

Zarządzanie i organizacja

§5. 1.Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2.Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

3.Zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy uchwalony przez Zarząd Powiatu.

4.Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy określa Regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora.

5.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wydaje Zarządzenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu.

§6. Nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy sprawuje Zarząd Powiatu Myśliborskiego

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§7.1.Powiatowy Urząd Pracy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2.Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3.Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

4.Powiatowy Urząd Pracy do realizacji swoich zadań może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

§8. Mienie Powiatowego Urzędu Pracy może być wykorzystywane jedynie do realizacji zadań związanych z działalnością statutową.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§9. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§10. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianych do jego uchwalenia.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:36