herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLV/339/06


UCHWAŁA Nr XLV/339/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Myśliborzu.

§2. Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu jest samorządową jednostką budżetową i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.),

4) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.),

5) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.),

6) Uchwały nr 39/68/2000 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

7) Uchwały nr 133/240/2002 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 października 2002r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

8) niniejszego Statutu.

§3. 1. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi: Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu, zwany dalej „P.Z.D.”

2. Siedzibą „P.Z.D.” jest miasto Myślibórz, ul. Spokojna 13.

3. „P.Z.D.” podlegają: Obwód Drogowy w Cychrach i Obwód Drogowy w Myśliborzu.

§4. Przedmiotem działania „P.Z.D.” jest w szczególności:

1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich,

2) utrzymanie sieci dróg powiatowych,

3) utrzymanie zieleni w pasie drogowym,

4) utrzymanie dróg w czasie zimowym,

5) ewidencja dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

8) opracowanie planów finansowych budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg,

9) prowadzenie innych spraw na podstawie i w zakresie określonym w posiadanych upoważnieniach, w szczególności dotyczących:

a) lokalizacji w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,

b) zajmowania pasa drogowego i rozliczania opłat z tego tytułu,

c) orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego w przypadku jego naruszenia lub nieprawidłowego wykonania robót,

d) wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w razie uszkodzenia nawierzchni lub zagrożenia awarią,

  1. wydawania pozwoleń na lokalizację w pasie drogowym reklam, tablic ogłoszeniowych i naliczane z tego tytułu należnych opłat.

§5. 1. „P.Z.D.” kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

2. Strukturę organizacyjną „P.Z.D.” określa jego regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu.

3. Dyrektor „P.Z.D.” kierujący jednostką organizacyjną odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

4. Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników „P.Z.D.” należą do właściwości Dyrektora.

§6. 1. „P.Z.D.” prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. „P.Z.D.” pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Myśliborskiego.

3. Podstawą gospodarki finansowej „P.Z.D.” jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

4. Dyrektor „P.Z.D.” opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego zmian, wykonuje plan oraz sporządza sprawozdawczość finansową.

5. Granice umocowania Dyrektora „P.Z.D.” w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielanymi środkami finansowymi określają obowiązujące przepisy oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu i niniejszy statut.

§7. Nadzór nad działalnością „P.Z.D.” sprawuje Zarząd Powiatu.

§8. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Powiatu.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:36