herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wprowadzenia zakazu poruszania się jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski


Projekt

UCHWAŁA NR ............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ..............

w sprawie wprowadzenia zakazu poruszania się jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) w związku z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Nowogródek Pomorski wprowadza się zakaz całorocznego używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na następujących jeziorach: Karsko Wielkie, Sumiackie, Blade, Kinickie, Rokitno, Somin, Ciche, Parzeńskie, Ściegienko.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi do celów bezpieczeństwa publicznego:

1) Policji;

2) Straży Rybackiej;

3) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

4) Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902.), Rada Powiatu w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wód płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W dniu 10 lipca 2006r. do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynęło pismo Wójta Gminy Nowogródek Pomorski znak: RiGMK 4228-1/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia w drodze uchwały przez Radę Powiatu przedmiotowego zakazu. Konieczność wprowadzenia zakazu jest wynikiem licznych skarg mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski, które dotyczyły zakłócania ciszy i spokoju przez poruszające się po jeziorach pojazdy silnikowe. Ponadto przedmiotowa sprawa była poruszana na sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski w latach wcześniejszych.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem stosownej uchwały jest fakt, że Jezioro Karskie Wielkie jest bogate w różne gatunki flory i fauny oraz położone jest na obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek.

Przygotował:

- Stanisław Chorabik

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-09-2006 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 10:18