herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 152/303/2006


UCHWAŁA NR 152/303/2006

ZARZĄDUPOWIATUMYŚLIBORSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Myśliborskiegow zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią BeatęStachurską Wołk - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Myśliborskiego w zakresie określonym w dalszych postanowieniach uchwały.

§ 2. Upoważnia się Panią Beatę Stachurską Wołk - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych wynikających z umów, o których mowa w § 1.

§ 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa określonego w §1 - 3 potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu, chyba, że co innego wynika z innych pełnomocnictw.

§ 4. 1.Pełnomocnictwo udziela się na czas zatrudnienia Pani Beaty Stachurskiej Wołk na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

2.Pełnomocnictwo wygasa z zastrzeżeniem ust. 3 z dniem rozwiązania stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

3.Pełnomocnictwo może być w całości lub w części odwołane.

4.Po wygaśnięciu lub odwołaniu umocowania Dyrektor jest zobowiązany zwrócić dokumenty upoważnienia i może żądać poświadczonego odpisu dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 23/29/2003 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Myśliborskiego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta Powiatu ..........................................................

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ...........................................................

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu ...........................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ...........................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-08-2006 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2006 15:40