herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLIV/326/06


UCHWAŁA NR XLIV/326/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 18 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:

W planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się:

- przychody o kwotę - 40 000,00 zł.

- wydatki o kwotę - 40 000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok zamyka się kwotą 686 000,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2006r. w sprawie przyznania 40 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i wdrożenia zintegrowanego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Środki przyznano na podstawie wniosku Starosty Myśliborskiego znak GKN.VI.7454 - 1/ 06 z dnia 6 kwietnia 2006r. o dofinansowanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach przelewów redystrybucyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Załącznik

do Uchwały Nr XLIV/326/2006

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł.

Pozycja

Wyszczególnienie

Plan na 2006 rok

I.

Stan funduszu na początek roku

266 000,00

II.

Przychody, w tym:

§ 0830 - Wpływy z usług

§ 0920 - Pozostałe odsetki

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne

420 000,00

365 000,00

15 000,00

40 000,00

OGÓŁEM PRZYCHODY

686 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

686 000,00

III.

Wydatki, w tym:

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
funduszy celowych

594 000,00

74 000,00

80 000,00

200 000,00

240 000,00

IV.

Stan funduszu na koniec roku

92 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-07-2006 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2006 10:08