herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLIV/321/06


UCHWAŁA NR XLIV/321/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie ujemny wynik finansowy za rok 2005 w wysokości 1.302.426,97 zł pokryje we własnym zakresie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) podmiot, który utworzył zakład opieki zdrowotnej sprawuje nadzór oraz dokonuje oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności gospodarkę finansową zakładu.

Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) mówi, że roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie na posiedzeniu w dniu 24 maja 2006r. Uchwałą Nr XXIV/15/06 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie za rok 2005, zamykające się stratą w wysokości 1.302.426,97 zł. Rok 2005 to okres wdrażania programu restrukturyzacji finansowej i programu naprawczego.

Jednocześnie Rada Społeczna Uchwałą Nr XXIII pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 2005 przyszłymi przychodami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-07-2006 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2006 09:59