herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 53”


Projekt

UCHWAŁA Nr ...........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ..................

w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 53”

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055) oraz art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz.689, z 2000r. Nr 22 poz. 273, z 2001r. Nr 22 poz.249), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Powiat Myśliborski wyraża wolę przystąpienia jako członek zwyczajny do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 53” z siedzibą w Barlinku.

§2. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie i upowszechnianie w kraju i zagranicą wizerunku gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu jako regionu (obszaru) atrakcyjnego turystycznie,

 2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym,

 3. podejmowanie działań zmierzających do zwiększania liczby turystów odwiedzających gminy i powiaty zrzeszone w stowarzyszeniu,

 4. wzrost wpływów z turystyki,

 5. poprawa infrastruktury turystycznej,

 6. stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",

 7. inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi organizacjami turystycznymi,

 8. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

 9. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami samorządowymi i krajowymi,

 10. koordynacja działań promocyjnych oraz współuczestniczenie w działaniach promocyjnych województwa zachodniopomorskiego,

 11. promocja aktywnych form wypoczynku i rekreacji między innymi: sporty wodne, wędkarstwo, rybactwo, łowiectwo, sporty powietrzne, turystyka golfowa, piesza, rowerowa, konna, itp.),

 12. współtworzenie produktów turystycznych.

§3. Szczegółowe prawa i obowiązki powiatu jako członka Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Członkiem lokalnych organizacji turystycznych mogą być jednostki samorządu terytorialnego.

Polska Organizacja Turystyczna wykonując swoje zadania współpracuje z lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia i przystępowania do stowarzyszeń.

Inicjatorem powstania stowarzyszenia jest gmina Barlinek.

Celem tworzonej organizacji ma być między innymi:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

 • poprawa infrastruktury turystycznej,

 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,

 • stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami samorządowymi i krajowymi.

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-06-2006 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2006 15:06