herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu


Projekt

UCHWAŁA Nr ...........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ..................

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz.319), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu.

§2. 1. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, zwane dalej Starostwem, działa na podstawie statutu Powiatu Myśliborskiego oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Siedziba Starostwa znajduje się w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 2 oraz przy ul. Spokojnej 13.

3. Obszarem działania Starostwa jest Powiat Myśliborski.

4. Kierownikiem Starostwa jest Starosta Myśliborski.

§3. Przedmiotem działalności Starostwa jest świadczenie pomocy Staroście Myśliborskiemu w zakresie realizacji uchwał Rady Powiatu Myśliborskiego i zadań Powiatu Myśliborskiego określonych w przepisach prawa.

§4. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Radę Powiatu Myśliborskiego w drodze uchwały.

§5. Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§6. 1. Starostwo jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Starostwa wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Starosta Myśliborski.

  1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

  2. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§7. Zmiana statutu Starostwa wymaga uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Art. 238 ust. 2 i 3 w związku z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, nałożył na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w tym na Radę Powiatu Myśliborskiego obowiązek dostosowania do przepisów ustawy lub nadania zgodnie z ustawą (w przypadku, gdy jednostka budżetowa nie posiada statutu) statutów jednostkom budżetowym w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (1 stycznia 2006 r.), tj. nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 r.

Mając na względzie, iż kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, są już przedmiotem szczegółowej regulacji, m.in. ustawy o samorządzie powiatowym, Statutu Powiatu Myśliborskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, proponuje się unormować w postanowieniach Statutu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu te najważniejsze kwestie, które składają się na istotę tej jednostki budżetowej.

Statut w swoich przepisach w sposób ogólny określa pojęcie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu jako jednostki budżetowej, a także podstawy prawne, zakres i cel jego działalności. Łącznie z ustawą o samorządzie powiatowym, Statutem Powiatu Myśliborskiego oraz Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, Statut Starostwa Powiatowego w Myśliborzu tworzyć będzie tę grupę aktów prawnych, które wspólnie przesądzają o ustroju Powiatu Myśliborskiego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu Myśliborskiego uchwały w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu.

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-06-2006 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2006 15:06