herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku.


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ……czerwca 2006r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 86, art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego ustala, co następuje:

§1.1 Wyraża się zgodę na poręczenie kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku.

2. Powyższy kredyt zaciągany jest na restrukturyzację ( oddłużenie ) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 2.1 Ustala się kwotę 4,5 mln , do wysokości której udziela się poręczenia kredytu o którym mowa w § 1 .

2. Poręczenie obowiązuje w okresie 15 lat.

§ 3.1 W budżecie Powiatu kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie wydatki bieżące budżetu powiatu.

2. Pokrycie ewentualnej spłaty kredytu nastąpi z dochodów własnych powiatu, nadwyżki budżetowej i sprzedaży mienia

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku stara się o długoterminowy kredyt w wysokości 4.500.000 zł na spłatę zobowiązań. W celu zaciągnięcia kredytu niezbędne jest poręczenie m. in. organu założycielskiego jakim jest Powiat Myśliborski. Z udzielonej przez SP ZOZ informacji w dniu 1 czerwca 2006r. wynika:

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku zgodnie z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2005r. ( Dz. U. Nr 78, poz. 684), przystąpił do restrukturyzacji finansowej.

2. Uregulowano wszelkie zobowiązania w/c pracowników wynikające m. in. z ustawy ,,203.”

3. Spłacane są regularnie, w ratach należności w/c ZUS powstałe przed 2005 rokiem. Wierzytelności dotyczące roku 2005 w najbliższym czasie zostaną objęte umową układową.

4. Zaspokojono wierzycieli cywilno - prawnych do kwoty 20.000 zł.

5. Środki finansowe otrzymywane przez Szpital z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonywane świadczenia medyczne w 2006r. pozwalają jedynie na bieżące funkcjonowanie placówki.

6. Otrzymanie długoterminowego kredytu z trzyletnią karencją spłaty pozwoli na całkowitą spłatę zobowiązań przewidzianych w przepisach ustawy o restrukturyzacji oraz umożliwi pełną stabilizację finansową szpitala. Będzie również możliwe prowadzenie planowej działalności remontowej.

6. Prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek i Myślibórz mające na celu zapewnienie poręczenia kredytu.

Opracowała: Alicja Karczewska

Skarbnik Powiatu Myśliborskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2006 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2006 13:39