herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku


PROJEKT

UCHWAŁA NR.............

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ...........................

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) § 1 ust. 3 i 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
( Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póżn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą
w Barlinku, ul. Szosowa 2 imię; „kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”.

2. Uwzględniając postanowienie ust. 1 pełna nazwa otrzymuje brzmienie

„ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1

im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”

w BARLINKU ul. Szosowa 2”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Barlinku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Opracował:

Waldemar Żmijewski

Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 19 czerwca 2006 roku

UZASADNIENIE

Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku złożyli wspólnie wniosek o nadanie szkole imienia
kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”. Działania w/w organów szkoły oparte były o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół.

Imię szkoły zostało wyłonione po przeprowadzeniu plebiscytu w dniu 28 marca 2006 roku. Imię powyższe zostało wybrane 421 głosami z pośród 3 kandydatów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2006 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2006 13:34