herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Dębnie i w Barlinku


Uchwała Nr projekt

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia .................

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Dębnie i w Barlinku, dla których Powiat Myśliborski jest organem założycielskim za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055) w związku z art.198 ust.2 oraz art.197 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006
Nr 45 poz. 319) uchwala się co następuje:

§1. 1. Określa się, iż informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku
budżetowego przedstawiona przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Szpitale
Powiatowe w Dębnie i Barlinku powinna zawierać:

1) część tabelaryczną sporządzoną zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej
uchwały,

2) część opisową, zawierającą omówienie wykonania planu finansowego ze szczególnym
uwzględnieniem podania przyczyn ewentualnych odchyleń od planu finansowego.

2. Określa się, że Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Szpitale Powiatowe w Dębnie
i Barlinku, dla których Powiat Myśliborski jest organem założycielskim będą składały informację, o
której mowa w ust.1 w formie pisemnej i elektronicznej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2006 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2006 13:33