herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze roku budżetowego


Uchwała Nr projekt

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055), art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319)

uchwala się co następuje:

§ 1.1 Ustala się zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego w szczególności obejmującej:

  1. wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł i klasyfikacji budżetowej,

  2. wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej,

  3. wielkość udzielonych dotacji z budżetu powiatu,

  4. realizację planów finansowych środków pozabudżetowych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 winny się składać z części tabelarycznej oraz części opisowej w odniesieniu do danych liczbowych.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 winny wynikać z aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów o sprawozdawczości.

4. Część opisowa, o której mowa w ust. 2 winna zawierać omówienia:

  1. źródeł dochodów budżetowych

  2. opis wykonania wydatków

§ 2. Jednostki organizacyjne przedkładają Zarządowi Powiatu do 10 lipca sprawozdania wraz z częścią opisową.

§ 3. W terminie do 31 sierpnia roku budżetowego Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu w Myśliborzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Traci moc uchwała Nr XXXV/260/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Z dniem 1 stycznia br. zmianie uległa podstawa prawna stanowiąca kompetencje dla Rady Powiatu do określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z treścią art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Przedkładany projekt uchwały w pełni wyczerpuje postanowienia cyt. wyżej ustawy.

Z uwagi na powyższe projekt uchwały zawiera zapis unieważniający w tym zakresie dotychczasową uchwałę Nr XXXV/260/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W związku z powyższym zachodzą przesłanki do podjęcia niniejszej uchwały.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2006 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2006 13:32