herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVIII/280/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. §21 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załącznikach Nr 14 oraz Nr 15 do uchwały

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
    ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 200.000 zł.

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 800.000 zł. przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2006 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2006 13:30