herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 4 w sprawie ochrony danych osobowych


Zarządzenie Nr 4/05

Starosty Myśliborskiego

z dnia 11 lutego 2005r.

w sprawie ochrony danych osobowych

Na podstawie art.36 ust.3 oraz art. 39 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz.1024) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu:

  1. Politykę bezpieczeństwa, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

  2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. W Starostwie prowadzi się Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

2. Ewidencję, o której mowa w ust.1 prowadzi i aktualizuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu jest Pan Marek Sobiegraj - Starszy Informatyk w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Starostwa do przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia oraz dokumentów, o których mowa w §1.

§ 5. Tracą moc:

  1. Zarządzenie Nr 8 Starosty Mysliborskiego z dnia 14 września 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych.

  2. Zarządzenie Nr 9 Starosty Myśliborskiego z dnia 20 września 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych.

  3. Zarządzenie Nr 27 Starosty Myśliborskiego z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie aktualizacji Ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2005 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 15:45