herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 25 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, ustalenia składu oraz regulaminu pracy


ZARZĄDZENIE Nr 25

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

ustalenia składu oraz regulaminu pracy

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego ,zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Powołuje się powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, w składzie :

1) Szef Zespołu - Wicestarosta Myśliborski;

2) zastępca szefa Zespołu - Komendant Powiatowy Państwowej ds. ratownictwa Straży Pożarnej;

3) zastępca szefa Zespołu - kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, ds. planowania Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

4) grupy robocze o charakterze stałym, stanowiące Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) grupa planowania cywilnego w składzie:

- kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i

Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego - kierownik

grupy,

- inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i

Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego,

- zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w

Myśliborzu,

b) grupa monitorowania, prognoz i analiz:

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych,

- dyżurna służba dyspozytorska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu,

- służba dyspozytorska Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - filia Myślibórz.

1) Grupy robocze o charakterze czasowym:

a) grupa operacji i organizacji działań w składzie:

- zastępca szefa Zespołu - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - kierownik zespołu,

- Komendant Powiatowy Policji,

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,

- kierownik sekcji operacyjno-szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- kierownik Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział Myślibórz,

b) grupa zabezpieczenia logistycznego :

- kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa - kierownik grupy,

- kierownik sekcji ds. kwatermistrzostwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,

- inspektor ds. ochrony praw konsumentów oraz promocji w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego,

- radca prawny w Zespole Radców Prawnych Starostwa Powiatowego,

- kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego,

c) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej :

- kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - kierownik grupy,

- dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie

- inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,

- podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

1. Szef Zespołu, uwzględniając bieżące potrzeby w zakresie organizacji działań, może uzupełniać skład grup roboczych, zapraszając do udziału w ich pracach przedstawicieli określonych instytucji, służb i organizacji, a także specjalistów i ekspertów.

§ 2. Osoby do składu Zespołu wyznaczą imiennie organy, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, których przedstawicieli wyszczególniono w § 1 ust. 1 pkt 5.

§ 3. Pracami grup wchodzących w skład powiatowego Zespołu kierują :

1) grupami o charakterze stałym - zastępca szefa Zespołu - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego,

2) grupami o charakterze czasowym - zastępca szefa Zespołu - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

§ 4. Za ogólne przygotowanie i koordynację działań grup roboczych powiatowego Zespołu odpowiada szef Zespołu, a za przygotowanie specjalistyczne i realizację zadań poszczególnych grup roboczych odpowiadają zastępcy szefa Zespołu.

§ 5. 1. Siedzibą pracy Zespołu w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej jest Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

2. Na wypadek niemożliwości użytkowania do prac Zespołu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zapasowym miejscem pracy Zespołu będzie siedziba Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu zapewni awaryjne ruchome centrum kierowania.

§ 6. Pomieszczenia :

- służby dyżurnej,

- operacyjne do pracy i ćwiczeń Zespołu,

- zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego, spełniające warunki techniczne do pracy Zespołu oraz możliwość korzystania z systemów łączności przewodowej i informatycznej zapewni, każdy w swoim zakresie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych oraz starszy informatyk w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§ 7. 1.Środki finansowe na działania Zespołu uwzględni, w odpowiednim dziale budżetu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Skarbnik Powiatu.

2. Zastępca szefa Zespołu - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, do 30 września 2003 r. przedstawi plan potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia standardowego wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§8.Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewni Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§9. Szczegółowy zakres działania oraz zasady funkcjonowania i zadania Zespołu określa „Regulamin bieżących prac oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Tracą moc :

1) Zarządzenie Nr 3 Starosty Myśliborskiego z dnia 15.04.1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Myśliborzu.

2) Zarządzenie Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 1.04.1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 11:59