herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 12 w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli na rok 2003"


ZARZĄDZENIE NR 12

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 14 marca 2003 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2003”

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Nr XVIII/144/2000 z dnia 29 marca 2000r. z późn. zm., zarządza się, co następuje :

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 1 Starosty Myśliborskiego z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2003” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w dziale III „Wydział Komunikacji i Dróg” skreśla się pkt 6, 7, 8, 10, 11, 12;

  2. w dziale V „Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa” skreśla się pkt 6

  3. w dziale VI „Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” skreśla się pkt 2, 3, 4;

  4. w dziale VIII „Referat ds. kontroli”:

    1. w pkt 2 zmienia się termin kontroli na miesiąc sierpień,

    2. skreśla się pkt 9;

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Myślibórz, dnia 10 marca 2003r.

SEKRETARZ POWIATU

Starosta Mysliborski

W związku z umieszczeniem przez Kierowników Wydziałów Starostwa (KD, OSR, GKN) w planie kontroli na rok 2003, kontroli dotyczących pracy podlegających im wydziałów wnioskuję o wykreślenie przedmiotowych kontroli z przedmiotowego planu.

Powyższa potrzeba wynika z przyczyn formalno - praktycznych. W oparciu o regulamin organizacyjny Starostwa wypracowano zasadę przeprowadzania takich kontroli przez Sekretarza Powiatu. Dotyczą one bowiem przestrzegania przez pracowników wydziałów procedur administracyjnych i instrukcji kancelaryjnej.

Określenie pracy Kierowników wydziałów dotyczącej nadzoru nad organizacją pracy i sposobem załatwiania spraw kontrolami problemowymi, będzie sprzeczne z zadaniami tych kierowników określonymi w § 25 pkt 1, 2, 4, i 5 powyższego regulaminu.

Kierownicy z racji zajmowanego stanowiska są zobowiązani i odpowiadają za jakość pracy w wydziałach, a ich nadzór nad załatwianiem spraw odbywa się na bieżąco i w sposób ciągły.

Formułowanie zaleceń pokontrolnych (zgodnie z ustaloną procedurą przeprowadzania kontroli) do swoich pracowników i tak nie zmienia faktu, że odpowiedzialnym za prace wydziału jest jego kierownik.

W związku z powyższych wnioskuję o wyrażenie zgodny na dokonanie stosownych poprawek w planie kontroli.

Do wiadomości:

Kierownicy wydziałów: KD, OSR, GKN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 08:34