Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nr 10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 10

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.

2. W skład Komisji wchodzą:

 1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

 2. Dorota Siódmak - Członek Komisji

 3. Marek Dmytruszewski - Członek Komisji

§ 2. Regulamin Komisji Przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Otwarcie ofert odbędzie się 7 marca 2003 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Starosty Myśliborskiego

Nr 10 z dnia 26 lutego 2003 r.

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Komisji” należy przez to rozumieć:

  1. Komisję przetargową działającą w oparciu o Zarządzenie Starosty Myśliborskiego

Nr 4 z dnia 28 stycznia 2003 r.

 1. Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

 2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 72 z 2002 r., poz. 664 - zwanej dalej „ustawą”), przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. Przewodniczący komisji:

4.1. odbiera oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne oraz włącza je do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4.2. informuje przewodniczącego zarządu powiatu o wystąpieniu okoliczności powodujących wykluczenie członka komisji,

4.3. wyznacza terminy posiedzeń komisji,

4.4. prowadzi posiedzenia komisji,

4.5. rozdziela pomiędzy członków komisji prace podejmowane w trybie roboczym, w tym w początkowej fazie postępowania przydziela określonym członkom komisji zadania związane z przygotowaniem dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4.6. nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4.7. informuje przewodniczącego zarządu powiatu o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4.8. reprezentuje komisję w wystąpieniach zewnętrznych,

4.9. po zakończeniu prac komisji przedkłada przewodniczącego zarządu powiatu dokumentację podstawowych czynności z postępowania o zamówienie publiczne do zatwierdzenia wraz ze wzorem umowy do podpisania z wybranym oferentem,

 1. Obowiązkiem sekretarza jest prowadzenie w sposób ciągły protokołu postępowania odzwierciedlającego poszczególne etapy posiedzeń komisji, wypełnianie odpowiednich druków protokołu oraz dbałość o sprawną organizację postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

 1. Sekretarza powołuje przewodniczący komisji spośród członków komisji.

 2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 3. Do zadań komisji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i przekazanie do akceptacji przewodniczącemu zarządu powiatu lub osobie upoważnionej :

8.1. propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

8.2. projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

8.3. propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, któremu ma być udzielone zamówienie,

8.4. ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 1. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:

9.1. udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym dostawcom lub wykonawcom oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących jej treści,

9.2. prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami, w sytuacji gdy ustawa dopuszcza prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

9.3. otwarcie ofert,

9.4. ocena spełniania warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wykluczenie oferentów tych warunków nie spełniających lub podlegających wykluczeniu na innej podstawie określonej ustawą,

9.5. odrzucenie ofert spełniających warunki określone w art. 27a uozp ,

9.6. ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

9.7. przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania,

9.8. przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest,

9.9. Przedstawienie przewodniczącemy zarządu j propozycji wyboru tej spośród pozostałych złożonych ważnych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 08:26