herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 21 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2005


Zarządzenie Nr 21

Starosty Myśliborskiego

z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2005

Na podstawie uchwały Nr XXX/225/01 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego,
zarządzam co następuje:

§1. Naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, inspekcji, straży, będący dysponentami poszczególnych działów w budżecie, opracowują materiały do projektu - prognozy budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok, w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem.

§2. Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:

 1. Uchwalonych kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2005 rok
  (uchwała Nr XIX/135/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z 26 maja 2004 roku),

 2. stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marż i opłat, obowiązujących w dniu 1 lipca 2004 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2005 roku oraz nowych zamierzeń,

 3. przyjętych zadań przez powiat zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

 4. planu działania Rady Powiatu,

 5. wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 lipca 2004 roku,

 6. istniejącej w dniu 30 czerwca 2004 roku sieci placówek finansowanych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2004 i 2005 roku,

 7. przewidywanego wykonania wydatków do końca 2004 roku,

 8. aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu.

 9. założeń dotyczących wzrostu cen na 2005 rok stanowiących Załącznik Nr1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 roku Nr 68 poz.634 z późn.zm.).

§4. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§5. 1. Dysponenci wykazani w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do 10 września 2004 roku, przedłożą Skarbnikowi Powiatu projekty budżetów (prognozy) w danym dziale, który obejmuje:

 1. zestawienie dochodów - wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z zakresu zadań przez ten wydział, jednostkę realizowanych wraz z uszczegółowieniem źródeł,

 2. zestawienie wydatków - wg. działów, rozdziałów i paragrafów, a w szczególności:

 1. wydatki inwestycyjne §6050, 6060 w tym: zakup wszelkich przedmiotów stanowiących środki trwałe, jeżeli zostały zaliczane do pierwszego wyposażenia nowych obiektów,

 2. ulepszenie istniejących środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja),

 3. wydatki na zakupy środków trwałych o charakterze wyposażenia, dokonywane do obiektów innych niż nowo budowane, nie są planowane w ramach wydatków inwestycyjnych, ale w ramach wydatków bieżących,

 4. wydatki na ważniejsze zadania remontowe §4270, (szczegółowo każdy projektowany remont),

 5. wielkości wynagrodzeń osobowych pracowników §4010 - §4100,

 6. wielkość etatów w przeliczeniu na pełne,

 7. wielkość wydatków bieżących (§3020, §3030, §3110, §4210, §4220, §4230, §4240, §4260, §4300,§4410, §4420, §4430),

 8. wydatków na fundusz świadczeń socjalnych §4440
  <podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz.168 z późniejszymi zmianami)>

i) pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne 17,23%) §4110,

 1. składka na fundusz pracy 2,45% §4120.

 1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2005 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, przyjmuje się dane:

 1. plan na 2004 rok,

 2. wykonanie za I półrocze 2004 roku,

 3. przewidywane wykonanie do końca 2004 roku,

 4. potrzeby na 2005 rok z uwzględnieniem zgłoszonych, a nie uwzględnionych w budżecie roku 2004.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-08-2004 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2004 14:08