Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nr 12 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 12

Starosty Myśliborskiego

z dnia 17 maja 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 kwietnia 2002r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale I

 1. § 2 dodaje się:

  • „Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności”,

  • „Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu”.

  • § 2 skreśla się wyrazy „oraz innych szczegółowych aktów wykonawczych”,

  • § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

  • 3. „Obsługę finansową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu”.

   1. W Rozdziale IV

     1. § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. „Psycholog w szczególności określa w swojej ocenie:

   - występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie procesów poznawczych oraz emocjonalno - motywacyjnych,

   - poziom inteligencji,

   - zaburzenia zachowania werbalnego oraz ruchowego,

   - zaburzenia w interakcjach interpersonalnych,

   - poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu,

   - występowanie ograniczeń, odpowiednio do wieku, w zakresie umiejętności przystosowawczych, z uwzględnieniem zdolności do samoobsługi, samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb i uspołecznienia”.

   b) § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   2. „Doradca zawodowy sporządzając ocenę określa w szczególności:

   - posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe oraz dotychczasowy

   przebieg kariery zawodowej,

   - indywidualne przeciwwskazania do wykonywania zatrudnienia wynikające

   z psychofizycznych ograniczeń,

   - warunki w jakich osoba zainteresowana może podjąć i wykonywać zatrudnienie

   z uwzględnieniem jej możliwości”.

   c) § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   2. „Pedagog sporządzając ocenę w szczególności określa:

   - przebieg dotychczasowego kształcenia,

   - występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających

   lub uniemożliwiających kształcenie osoby zainteresowanej w warunkach

   ogólnodostępnych,

   - występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających proces wychowania”.

   d) § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   2. „Pracownik Socjalny sporządzając ocenę w szczególności określa:

   - występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnienia ról

   społecznych,

   - stopień uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,

   - zakres koniecznej opieki lub pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego

   wsparcia w samodzielnej egzystencji”.

   e) § 8 skreśla się wyrazy „Ocenia stopień samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, pełnienia ról społecznych i kontaktów ze środowiskiem (także w efekcie udzielania jej wsparcia), przyczyny i charakter powstania trudnej sytuacji życiowej, której osoba nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości”.

   1. W Rozdziale V § 1 ust. 5, 9, 11 otrzymują brzmienie:

   „5. Orzeczenia wydawane są do 2 tygodni”,

   „9. Odwołania od orzeczeń po uprzednim rozpatrzeniu pod względem zasadności zmiany wysyłane są w ciągu 7 dni do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie jako II instancji, o czym zawiadamia się pisemnie zainteresowanego”.

   „11. Obsługę biura zapewnia Sekretarz Zespołu”.

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Starosta Myśliborski

   Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 15:11