herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 7 w sprawie przekazywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej


ZARZĄDZENIE Nr 7

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie przekazywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. 1. Zarządzenie niniejsze reguluje sprawy dotyczące sposobu postępowania z materiałami, które maja zostać umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (BIP).

2. Pod pojęciem materiałów o których mowa w ust.1 rozumie się wszystkie informacje publiczne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny znaleźć się w BIP.

§2. 1. Przekazywanie materiałów do BIP odbywa się drogą elektroniczną przy wykorzystaniu odpowiedniego konta pocztowego redaktora BIP.

2. Osobą upoważnioną do przesyłania materiałów w sposób określony w ust.1 jest wyznaczony pracownik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§3. Naczelnicy Wydziałów:

 1. Są odpowiedzialni za:

  1. przekazywanie bez zbędnej zwłoki materiałów o których mowa w §1 ust.2 dotyczących funkcjonowania danego wydziału

  2. poprawną treść przekazywanych materiałów

 2. Na bieżąco aktualizują informacje umieszczone w BIP.

 3. W materiałach przekazywanych do BIP umieszczają informację o osobie, która opracowała daną informację.

 4. Przekazują materiały do BIP w formie elektronicznej dla pracownika o którym mowa w §2 ust.2 w formie pliku tekstowego (w standardzie WORD) przy wykorzystaniu czcionki typu „ARIAL” o wielkości 9.

 5. Wskazują pracownikowi o którym mowa w §2 ust.2 dokładną ścieżką, wg której materiał ma zostać umieszczony na stronie BIP.

 6. Prowadzą wykaz materiałów przekazanych do BIP, który zawiera informacje dotyczące: daty przekazania materiału, rodzaju materiału, daty umieszczenia materiału w BIP oraz miejsce na pisemne potwierdzenie pracownika o którym mowa w§2 ust.2 otrzymania materiałów.

§4. Pracownik, o którym mowa w §2 ust.2:

 1. przed potwierdzeniem otrzymania materiałów do BIP ma obowiązek sprawdzić, czy spełniają one wymogi określone w §3 pkt 3-5 w przeciwnym razie ma prawo odmówić przyjęcia materiałów

 2. udziela informacji dotyczących funkcjonowania BIP

 3. składa relacje Staroście o aktywności umieszczania informacji przez Naczelników

§5. 1. Do materiałów o których mowa w §1 ust.2 zalicza się m.in. projekty uchwał oraz uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

2. Wymienione w ust.1 materiały Naczelnicy przekazują do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich oprócz formy papierowej również w formie 2 plików elektronicznych:

 1. plik WORD zgodny z wymogami określonymi w § 3 pkt 4 - celem umieszczenia w BIP

 2. plik WORD (dowolnie sformatowany) - przeznaczony do wydruku i podpisania przez odpowiedni organ

§6. W przypadku konieczności zareklamowania sposobu umieszczenia informacji na stronie BIP, Naczelnik Wydziału kontaktuje się z pracownikiem o którym mowa w§2 ust.2, który upoważniony jest do kontaktu z przedstawicielem firmy obsługującej BIP.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-03-2004 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 15:25