herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 142/271/2006


UCHWAŁA NR 142/271/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Antoniego Palucha - Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Myśliborzu do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i
realizacją projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki
uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez
przebudowę ulicy Szosowej w miejscowości Barlinek” w zakresie wskazanym
w treści niniejszej uchwały dofinansowanym ze środków Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III A

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:

a) przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i dokonanie
wyboru oferty,

b) prowadzenie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi,

§ 2. Upoważnienie zostaje udzielone na czas zarządzania projektem wskazanym w § 1, nie dłużej jednak niż na okres pełnienia przez Pana Antoniego Palucha funkcji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie

Uchwała jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:

Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ulicy Szosowej w miejscowości Barlinek” gdzie Zamawiającym jest Powiat Myśliborski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2006 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 11:13