herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 140/260/2006


UCHWAŁA NR 140/260/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 194 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz §1 i § 5 uchwały Nr XXXVIII/283/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pożyczki, Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyznać Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej Szpitalom Powiatowym w Barlinku i w Dębnie pożyczkę w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu:

  1. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

  2. świadczonych dostaw i usług,

  3. niezaspokojonych roszczeń pracowniczych,

  4. i innych wynikających z porozumień umów z wierzycielami.

2. Pożyczka powinna zostać zabezpieczona w postaci weksla in blanco z wystawienia
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie wraz z deklaracją do weksla.

§ 2. Upoważnić Janusza Winiarczyka Starostę i Andrzeja Dobrowolskiego Wicestarostę Powiatu Myśliborskiego do czynności prawnych polegających na zawarciu umowy pożyczki z SP ZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

§ 3. Warunki, na jakich zostanie udzielona pożyczka określa umowa pożyczki stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

wz Andrzej Dobrowolski

U Z A S A D N I E N I E

Rada Powiatu Myśliborskiego uchwałą Nr XXXVIII/283/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pożyczki, upoważniła Zarząd Powiatu Myśliborskiego do sprecyzowania szczegółowych warunków dotyczących udzielenia i spłaty pożyczek na kwotę 3 mln zł.

Przedmiotowa uchwała wraz z załączonym projektem umowy wykonuje dyspozycje Rady Powiatu.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-04-2006 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:49