herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 132/240/2005


UCHWAŁA NR 131/240/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

( Dz. U. z 2005r. Nr 37, poz. 331 ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 123/224/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 31 października 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie, wprowadza się następujące zmiany:

w § 4 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu :

„ Liczba miejsc w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie wynosi 70”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Przyjęty przez Zarząd Powiatu Program Naprawczy Domu Dziecka w Dębnie zakłada m.in. osiągnięcie w roku 2006 - 30 miejsc (zgodnie z § 24 ust. 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych w placówce nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci). Wygaszanie miejsc w Domu Dziecka w Dębnie w roku 2005 spowodowało, iż na dzień dzisiejszy w placówce przebywa 69 dzieci. Ustalenie liczby miejsc w tej placówce na poziomie 73 pozwoli zaspokoić potrzeby powiatu myśliborskiego w zakresie zapewnienia dzieciom stosowanej, zastępczej opieki. Ponadto umożliwi ustalenie realnego kosztu utrzymania w placówce w roku 2006, w takiej wysokości aby powiat myśliborski otrzymał zwrot poniesionych wydatków z powiatów, z którymi zostały zawarte stosowne w tym zakresie porozumienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-12-2005 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2005 14:47