herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 132/239/2005


UCHWAŁA NR 131/239/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku.

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

( Dz. U. z 2005r. Nr 37, poz. 331 ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka w Barlinku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 103/180/2001 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 14 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Dom Dziecka w Barlinku obejmuje opieką dzieci i młodzież do 18 roku życia, a po ukończeniu 18 lat tylko w przypadku kontynuowania nauki lub w innych sytuacjach losowych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.”

2) w § 4 skreśla się ust. 3.

3) w § 4 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „ Liczba miejsc w Domu Dziecka w Barlinku wynosi 37”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta ............................................................

Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ............................................................

Andrzej Królikowski - Członek Zarządu .............................................................

Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ..........................................................

Uzasadnienie

Przyjęty przez Zarząd Powiatu Program Naprawczy Domu Dziecka w Barlinku zakłada m.in. osiągnięcie w roku 2006 - 30 miejsc (zgodnie z § 24 ust. 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych w placówce nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci). Wygaszanie miejsc w Domu Dziecka w Barlinku w roku 2005 spowodowało, iż na dzień dzisiejszy w placówce przebywa 35 dzieci. Ustalenie liczby miejsc w tej placówce na poziomie 37 pozwoli zaspokoić potrzeby powiatu myśliborskiego w zakresie zapewnienia dzieciom stosowanej, zastępczej opieki. Ponadto umożliwi ustalenie realnego kosztu utrzymania w placówce w roku 2006, w takiej wysokości aby powiat myśliborski otrzymał zwrot poniesionych wydatków z powiatów, z którymi zostały zawarte stosowne w tym zakresie porozumienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-12-2005 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2005 14:46