herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 116/206/2005


UCHWAŁA NR 116/206/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 50.572 zł.

zadania własne

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 1.800 zł.

w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

o kwotę 1.800 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 37.500 zł.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

o kwotę 37.500 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 3.300 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 3.300 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 5.500 zł.

w rozdziale 71095 - Pozostała działalność

o kwotę 5.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.472 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 2.472 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 38.287 zł.

zadania własne

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 7.512 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 7.512 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 626 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 626 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 149 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 149 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 88.859 zł.

zadania własne

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 31.800 zł.

w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji

o kwotę 31.800 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 45.012 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 7.512 zł.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

o kwotę 37.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 626 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 626 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 3.449 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 3.300 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych

o kwotę 149 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 5.500 zł.

w rozdziale 71095 - Pozostała działalność

o kwotę 5.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.472 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 2.472 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/102/2005 z dnia 25 lipca 2005 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 337/2005 z dnia 20 lipca 2005 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz.19) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (§2110) o kwotę 2.472 zł. z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta za III kwartał 2005 roku - p. Jana K.

  2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/112/2005 z dnia 04 sierpnia 2005 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 361/2005 z dnia 02 sierpnia 2005 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz.60) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (§2130) o kwotę 37.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej.

  3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/113/2005 z dnia 04 sierpnia 2005 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 362/2005 z dnia 02 sierpnia 2005 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095 - Pozostała działalność (§6410) o kwotę 5.500 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków.

  4. Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz w sprawie wykonania badań socjologicznych na reprezentatywnej próbie populacji mieszkańców powiatu myśliborskiego, zwłaszcza gminy Myślibórz. Gmina Myślibórz przekaże środki finansowe w kwocie 1.800 zł. w formie dotacji celowej na wykonanie porozumienia.

  5. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boleszkowice a Powiatem Myśliborskim w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2005. Gmina przekaże na w/w cel dotację celową w wysokości 400 zł.

  6. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2005. Gmina przekaże na w/w cel dotację celową w wysokości 500 zł.

  7. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2005. Gmina przekaże na w/w cel dotację celową w wysokości 2.400 zł.

  8. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami zadań własnych na 2005 rok.

  9. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami zadań własnych na 2005 rok..

  10. wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami zadań własnych na 2005 rok.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-08-2005 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 09:41