herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 109/197/2005


UCHWAŁA NR 109/197/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego

na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXXII/239/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2005 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/239/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta ...............................................................

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ...............................................................

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu ...............................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ...............................................................

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie środków finansowych jednostki na zakup sztandaru oraz remont sanitariatów. Zarząd proponuje przyznać kwotę na zakup sztandaru 2.000 zł. oraz na remont sanitariatów 10.000 zł.

  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazajlnych Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku o dofinansowanie sztandaru. Zarząd proponuje przyznać kwotę 1.500 zł.,

  3. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów uzyskanych ze sprzedaży ciągnika, siatki odśnieżnej oraz drewna opałowego w wysokości 23.406 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu,

  4. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 89.171 zł. jako refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem 15 osób w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

  5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 1.794 zł. uzyskanych z PZU jako odszkodowanie za poniesione szkody w wyniku awarii c.o. oraz awarii podłączenia wodnego unitu stomatologicznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii.

  6. Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Zarząd proponuje przyznać kwotę 20.628 zł.

  7. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu oraz Zespołu Szkół w Smolnicy o dofinansowanie wyjazdu dzieci na finał konkursu Młodzieżowych Miniprzedsiębiorców PRODUKCIK'2005. Zarząd proponuje przyznać kwotę 2.500 zł.

  8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z Powiatowego Funduszu Pracy w wysokości 12.042 zł. w związku z zatrudnieniem dwóch osób w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

  9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie w planie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.500 zł., w związku z zatrudnieniem głównej księgowej na cały etat oraz pracownika do obsługi rodzin zastępczych. Powyższe było spowodowane zwiększeniem się zadań realizowanych przez jednostkę,

  10. Zespołu Szkół w Smolnicy o sfinansowanie wyjazdu Grupy Teatralnej „Lepsza” na i Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS” we Wrocławiu. Koszt wyjazdu 1.203 zł. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku i proponuje sfinansować powyższe zadanie.

 2. Decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu kwoty 42.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie na dofinansowanie remontu pracowni RTG.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik

do Uchwały Nr 109/197/2005

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 czerwca 2005 roku

Zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

kwota zmian

w zł.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Powiatowy Zarząd Dróg Myślibórz

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

112.577

60014

Drogi publiczne powiatowe

112.577

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

23.406

0970

wpływy z różnych dochodów

89.171

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,

ul. Zachodnia Dębno

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.794

80130

Szkoły zawodowe

1.794

0970

wpływy z różnych dochodów

1.794

852

POMOC SPOŁECZNA

12.042

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

12.042

0970

wpływy z różnych dochodów

12.042

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Powiatowy Zarząd Dróg Myślibórz

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

112.577

60014

Drogi publiczne powiatowe

112.577

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

76.137

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

13.034

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23.406

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

18.997

80130

Szkoły zawodowe

18.997

Zespół Szkół w Smolnicy

Zespół Szkół w Smolnicy

13.203

4270

zakup usług remontowych

10.000

4300

zakup usług pozostałych

3.203

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
ul. Jeziorna Barlinek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Jeziorna Barlinek

1.500

4300

zakup usług pozostałych

1.500

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
ul. Za Bramką Myślibórz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką Myślibórz

2.500

4300

zakup usług pozostałych

2.500

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
ul. Zachodnia Dębno

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia Dębno

1.794

4210

zakup materiałów i wyposażenia

954

4300

zakup usług pozostałych

840

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

851

OCHRONA ZDROWIA

42.000

85111

Szpitale ogólne

42.000

6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

42.000

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

42.000

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

852

POMOC SPOŁECZNA

22.542

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

22.542

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

18.893

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

3.439

4120

składki na Fundusz Pracy

210

Powiatowy Urząd Pracy
w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

20.628

85333

Powiatowe urzędy pracy

20.628

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

13.536

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

6.209

4120

składki na Fundusz Pracy

883

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2005 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 11:30