herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 109/196/2005


UCHWAŁA NR 109/196/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Na podstawie §21 Uchwały Nr XXVI/184/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok, art.126 ust. 1 pkt. 1
i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 78.892 zł.

zadania własne

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 78.892 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 78.892 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 9.833 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 100 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 100 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 9.733 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 9.733 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 237.750 zł.

zadania własne

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 7.555 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 7.555 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 150.000 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 150.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 1.069 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 1.069 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 78.892 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 78.892 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 234 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 234 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 168.691 zł.

zadania własne

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 157.555 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 7.220 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 150.335 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 1.169 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 1.069 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 100 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 234 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 234 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 9.733 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 9.733 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

.....................................................................

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

.....................................................................

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

.....................................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

.....................................................................

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/80/2005 z dnia 16 czerwca na podstawie zarządzenia Nr 266/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 rok, zwiększona została dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 14) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004.

  2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/77/2005 z dnia 16 czerwca na podstawie zarządzenia Nr 257/2005 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 rok, zmniejszona została dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna 85202 - Domy pomocy społecznej, o kwotę 78.892 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby miejsc objętych dotacją przeznaczoną na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej przyjętych na zasadach obowiązujących przed dniem 01.01.2004 r. - za okres od stycznia do maja 2005r.

  3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.AP-3011-2/78/2005 z dnia 15 czerwca na podstawie zarządzenia Nr 258/2005 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 rok, zwiększona została dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 19) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, o kwotę 9.733zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na aktywizację zawodową,

  4. Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie w planie wydatków środków na wymianę II etap wymiany okien w Starostwie oraz na konserwację urządzeń biurowych, oraz na zakup tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne,

  5. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT,

  6. Wniosku Sekretarza Powiatu o przesunięcie pozostających środków na paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf zakup energii gdzie występują braki środków.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 109/196/2005

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 czerwca 2005 roku

Zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmian w zł.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

852

POMOC SPOŁECZNA

78.892

85202

Domy Pomocy społecznej

78.892

2130

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

78.892

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

100

80195

Pozostała działalność

100

2130

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

100

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.733

85334

Pomoc dla repatriantów

9.733

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9.733

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.789

75011

Urzędy wojewódzkie

7.789

zadania własne

7.555

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.555

zadania z zakresu administracji rządowej

234

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

234

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

758

RÓŻNE ROZLICZNEIA

150.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

150.000

4810

rezerwy

150.000

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
ul. Za Bramką w Myśliborzu

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.069

80120

Licea ogólnokształcące

1.069

4480

podatek od nieruchomości

1.069

Dom Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

852

POMOC SPOŁECZNA

78.892

85202

Domy pomocy społecznej

78.892

4210

zakup materiałów i wyposażenia

78.892

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

157.789

75011

Urzędy wojewódzkie

7.454

zadania własne

7.220

4260

zakup energii

7.220

zadania z zakresu administracji rządowej

234

4210

zakup materiałów i wyposażenia

234

75020

Starostwa powiatowe

150.335

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

335

4270

zakup usług remontowych

30.000

4300

zakup usług pozostałych

120.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.169

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
ul. Za Bramką w Myśliborzu

80120

Licea ogólnokształcące

1.069

4530

podatek od towarów i usług (VAT)

1.069

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

80195

Pozostała działalność

100

4170

wynagrodzenia bezosobowe

100

Powiatowy Urząd Pracy
w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.733

85334

Pomoc dla repatriantów

9.733

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

8.286

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.447

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 109/196/2005

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 czerwca 2005 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmian
w zł.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

234

75011

Urzędy wojewódzkie

234

zadania z zakresu administracji rządowej

234

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

234

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.733

85334

Pomoc dla repatriantów

9.733

2110

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9.733

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

234

75011

Urzędy wojewódzkie

234

zadania z zakresu administracji rządowej

234

4210

zakup materiałów i wyposażenia

234

Powiatowy Urząd Pracy
w Myśliborzu

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.733

85334

Pomoc dla repatriantów

9.733

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

8.286

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.447

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2005 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 11:29