herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 101/179/2005


UCHWAŁA NR 101/179/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego

na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXIX/208/05 z dnia 23 marca 2005 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2005 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXIX/208/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 marca 2005 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie środków w wysokości 210.000 zł. - z tego 50.000 zł. na zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy, 60.000 zł. na nieplanowane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, 100.000 zł na wykonanie ścinki zawyżonego pobocza drogowego,

  2. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie środków w wysokości 100.000 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

  3. ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku 73.507 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego 65.000 zł. oraz na internat 8.507 zł. (ZFŚŚ - 5.507 zł., na wydatki rzeczowe 3.000 zł.),

  4. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zabezpieczenie środków wysokości 7.800 zł na wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją elektryczną,

  5. Domu Dziecka w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zakup zmywarki. Zarząd przyznał 6.000 zł.

  6. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 4.380 zł. na dokonanie opłaty adiacenckiej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości związanej z podziałem nieruchomości położonej w obrębie 2 m. Barlinek oznaczonej numerem ewidencyjnym 477/6 stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.

 2. Wniosku Dyrektora ZSP Nr2, ul. Jeziorna w Barlinku o odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w wysokości 99.840 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów,

 3. Wniosku Dyrektora ZSP Nr1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w wysokości 50.782 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów,

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie w wysokości 29.120 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów,

 5. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 8.500 zł. dla:

 • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu na edukację ekologiczną - 1.000 zł.

 • Wydział zarządzania kryzysowego w/m na akcję edukacyjną dotyczącą szkodliwości wypalania traw i ściernisk - 2.500 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu na urządzenie zieleni w zakresie zakupu sadzonek drzew i krzewów - 5.000 zł.

 1. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu o zabezpieczenie w budżecie środków na podwyżki płac dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

 2. Zawiadomienia Nr WUP.III.ZPORR.0003-2/89/EŻ/05 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zatwierdzeniu i przekazaniu kwoty 46.706 zł. na realizację projektu „Stypendia szansą dla studentów Powiatu Myśliborskiego”,

 3. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków w kwocie 14.000 zł. na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej prac modernizacyjnych na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,

 4. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu o wprowadzenie niewykorzystanych w ubiegłym roku a podlegających zwrotowi kwot do budżetu na stypendia dla uczniów oraz dla studentów i przeznaczenie na dalszą realizację projektów:

 • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,

§2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.904 zł.

 • dział 803 - Szkoły wyższe, rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów,

2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 94 zł.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-03-2005 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2005 14:14